1. تحلیل محتوای کتاب علوم، بر اساس مدل آموزشی مونته‌سوری (مورد پایه نهم دوره متوسطه اول)

سید رسول تودار

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 101-118

http://dx.doi.org/10.22034/jmep.2021.267037.1046

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تحلیل محتوای کتاب علوم پایه نهم دوره اول متوسطه بر اساس مدل آموزشی مونته‌سوری انجام شد. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه آماری این پژوهش، کتاب‌های درسی دوره اول متوسطه در سال تحصیلی 1398- 1397 بود که توسط دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی، تألیف و چاپ شد. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، ...  بیشتر

مدیریت
2. تحلیل استنادی مآخذ تولیدات علمی منتشرشده اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن در پایگاه‌های آی‎اس‎آی،آی‎اس‎سی،و اسکاپوس

سید رسول تودار

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1398، ، صفحه 63-84

http://dx.doi.org/10.22034/jmep.2019.100584

چکیده
  در این پژوهش به بررسی مقالات منتشرشده اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن در منابع معتبر علمی در پایگاه‌های آی‎اس‎آی، آی‎اس‎سی و اسکاپوس پرداخته شده است. نوع این پژوهش کاربردی است و به روش کتاب‌سنجی و با استفاده از فن تحلیل استنادی انجام شده است. یافته‌های این پژوهش نشان داد در مجموع 7166 استناد توسط این گروه ...  بیشتر