نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کیفی )

نویسنده

استادیار ،عضو هیات علمی ،گروه علم اطلاعات دانشکده علوم انسانی دانشگاه ازاد،ایران

چکیده

در این پژوهش به بررسی مقالات منتشرشده اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن در منابع معتبر علمی در پایگاه‌های آی‎اسآی، آی‎اس‎سی و اسکاپوس پرداخته شده است. نوع این پژوهش کاربردی است و به روش کتاب‌سنجی و با استفاده از فن تحلیل استنادی انجام شده است. یافته‌های این پژوهش نشان داد در مجموع 7166 استناد توسط این گروه در سه پایگاه، که از این تعداد 3917 مورد (55 درصد) به حوزه علوم پایه، فنی و مهندسی 860 مورد (12 درصد) به حوزه علوم انسانی و اجتماعی 2333 (33 درصد) و حوزه پزشکی با 57 مورد و (8/0 درصد) اختصاص داشت. بیشترین میزان استناد (۸7/88 درصد) به‌صورت مقالات بوده است. فرضیه پژوهش که اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد تنکابن در نگارش مقالات علمی بیشتر به مقالات نشریات استناد می‌کنند را اثبات می‌کند بیشترین میزان درصد استناد در بین گرایش‌های اعضای هیئت‌علمی به پژوهشگران گرایش علوم پایه با 55% و کمترین میزان درصد استناد به گرایش پزشکی اختصاص دارد و گرایش‌های علوم انسانی و فنی مهندسی با میزان درصد استناد 33% و 12% است. ازلحاظ زبان، منابع انگلیسی بیش از منابع سایر زبان‌ها مورد استناد قرار گرفته بود. میزان استناد به منابع چاپی /الکترونیکی در مقالات اعضای هیئت‌علمی کلیه دانشکده‌ها بسیار بالا بود. فرضیه پژوهش که اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد تنکابن در نگارش مقالات علمی بیشتر به منابع چاپی استناد می‌کنند تا منابع غیر چاپی را رد می‌کند و آن را اثبات نمی‌کند. میزان کم درصد استنادها به پایان‌نامه‌ها فرضیه پایان‌نامه‌ها سهم اندکی در پدید آمدن مقالات پژوهشگران دانشگاه مورد تحقیق را دارد تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Citation Analysis of Published Scientific Production References by Faculty Members of Tonekabon Branch Islamic Azad University At ISI, ISC, and Scopus databases

نویسنده [English]

  • Seyed rasool Toudar

Assistant Professor, Department of Information Science, Faculty of Humanities, Azad University, Iran

چکیده [English]

This study investigates the articles published by the faculty members of Islamic Azad University of Tonekabon in authentic scientific sources at ISI, ISC, and Scopus databases. This is an applied research and has been carried out by book-assessment style, using the citation analysis method. The findings of this study showed a total of 7166  citations by the group in three bases, of which 3917 (55%) to basic science, 860 (12%) to humanities and social sciences 2333 (33%) and There were 57 cases (0.8%). Most citations (88.7%) were in the form of articles. The research hypothesis that faculty members of Tonekabon Azad University cite more scientific journals in journal articles proves the highest percentage of citations among faculty members' tendencies to basic science researchers with 55% and the lowest percentage of citations to physicians, and humanities and engineering sciences with citation rates of 33% and 12%, respectively. In terms of language, English sources were more widely cited than sources in other languages. The number of citations to printed / electronic sources in faculty articles of all colleges was very high. And the research hypothesis that faculty members at Tonekabon Azad University in writing of scientific papers rely more on printed sources than on non-printed sources rejects and does not approve it. And the low percentage of citations to theses thesis hypothesis confirms little contribution to the research papers of the researched university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citation Analysis
  • Reference
  • Faculty Members of Islamic Azad University
Dehghanizadeh, M., Haji Zeinolabedini, M., hasanzadeh, M. (2016). Citation analysis of the arti-cles from the faculty members of Tehran University indexed in Islamic World Science Citation Center (ISC), 2006-2011. Journal of Scientometrics, 2(3), 99-111. doi: 10.22070/rsci.2016.471. (In Persian)
Frandsen,T.F. (2005)."Journal interaction:a bibliometric analysis of economics journals".Journal of Documentation,61(3):385-401
Garfield, E (1998)."Random thoughts on citationology: its theory and practice". Scientometrics.43 (1): PP:69-76.
Mehdiani, A, and at el (2003)."An Analysis of the Status of Two Indices: The Number of Scientific Papers (ISI) and the Number of Inventions Registered in the World and Iran's Position (1981-2001)".National Center for Scientific Policy Research, Department of Scientometrics. (In Persian).
Timour Khani, A, (2002). Citation Analysis of Compiled Articles in Book Quarterly, Book Quarterly, Volume 13. (In Persian).
Siamian, H; Ali Golbandi, K; Ball Ghafari, A; Kabirzadeh, A; Shahrabi, A;Abbasi Rad, A M; dorshap,B (2006). "Citation of Thesis Alumni of Mazandaran University of Medical Sciences and Health Services". Electronic Journal of Research Institute of Scientific Information and Documentation Iran. (In Persian).
Sedghi S, Mousakhani G, Talachi H. 2015, Citation Analysis and Scientific Mapping of Iranian Researchers' Publications in Stem Cell Indexed in Science Citation Index Up to 2015. jha. 2017; 19 (66):7-19 URL: http://jha.iums.ac.ir/article-1-2073-fa.html. (In Persian).
Zalzadeh, E؛Hazari, A؛ Safi Najaf Abadi, Z. (2016). Citation Analysis of Sources and References of Masters Theses in Information Science and Isfahan University of Medical Sciences from 2009 to 2010. Governmental Ministry of Science, Research, and Technology - Yazd University - Faculty of Social Sciences. (In Persian).
Zandian, F; Hassanzadeh, M; Kiaei, Re, (2011) Investigating the Status of Publishing and Citation Analysis of Iranian Scientific Articles in the Scopus Citation Database during 2001-2010. Ministry of Science, Research and Technology - Tarbiat Modares University. (In Persian).
Zhong, B., Wu, H., Li, H., Sepasgozar, S., Luo, H., & He, L. (2019). A scientometric analysis and critical review of construction related ontology research. Automation in Construction, 101, 17-31.