نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی )

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد . گروه مدیریت آموزشی،دانشگاه ارومیه،ارومیه،ایران

2 استاد، گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه ارومیه،ارومیه ،ایران

3 استاد ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تاثیر راهبردهای یادگیری و انگیزشی بر خودکارآمدی دانشجویان رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی با نقش میانجی اهداف پیشرفت واشتیاق تحصیلی می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-همبستگی با رویکرد تحلیل مسیر می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان رشته تربیت بندی و علوم ورزشی دانشگاه عراق به تعداد 250 نفر می باشد، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 150 نفر از آنان با روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمعآوری دادههای پژوهش، از پنج پرسشنامه استاندارد راهبردهای یادگیری و انگیزشی از پینتریچ و دی گروت (1990)، اهداف پیشرفت تحصیلی از میدلتون و میدگلی (1998)، اشتیاق تحصیلی از فردریکز و همکاران (2004) و خودکارآمدی تحصیلی از موریس (2001) استفاده شد، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید متخصصان رسید و از طریق تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفت. پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در یک بررسی مقدماتی برای پرسشنامه راهبردهای یادگیری 88/0، راهبردهای انگیزشی 91/0، اهداف پیشرفت تحصیلی 87/0، اشتیاق تحصیلی 91/0 و خودکارآمدی تحصیلی 86/0 مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده با استفاده از تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر در نرم افزارهای آماری SPSS وLisrel صورت گرفت. نتایج نشان داد که تاثیر راهبردهای یادگیری، انگیزشی، اهداف پیشرفت تحصیلی و اشتیاق تحصیلی بر خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان مثبت و معنی دار بود، همچنین مشخص شد که نقش میانجی اهداف پیشرفت تحصیلی و اشتیاق تحصیلی در تاثیر راهبردهای یادگیری و انگیزشی بر خودکارآمدی تحصیلی مثبت و معنی دار می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of learning and motivational strategies on the self-efficacy of physical education and sports science students with the mediating role of academic progress and enthusiasm

نویسندگان [English]

  • Ahmad Sabihabdollah Alharishavi 1
  • Hasan ghalavandi 2
  • Mohammad hassani 3

1 Masters student . Department of Educational Management, Urmia University, Urmia, Iran

2 Professor, Educational Management Department, Urmia University, Urmia, Iran

3 Professor, Department of Educational Management, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

The purpose of this research was to investigate the effect of learning and motivational strategies on the self-efficacy of physical education and sports science students with the mediating role of academic achievement goals and enthusiasm in an Iraqi university. The method of the current research was descriptive correlation type with path analysis approach. The statistical population consisted of 250 students of training and sports sciences at Iraq University, using Cochran's formula, 150 of them were selected by simple random sampling. To collect research data, from five standard questionnaires of learning and motivational strategies from Pintrich and De Groot (1990), academic achievement goals from Middleton and Midgley (1998), academic enthusiasm from Fredericks et al. (2004) and self-efficacy. The study of Morris (2001) was used, the face and content validity of the questionnaire was approved by experts and confirmed through factor analysis. The reliability of the instrument was confirmed using Cronbach's alpha coefficient in a preliminary study for the questionnaire of learning strategies 0.88, motivational strategies 0.91, academic achievement goals 0.87, academic enthusiasm 0.91 and academic self-efficacy 0.86. Data analysis was done using Pearson's correlation coefficient analysis and path analysis in SPSS and Lisrel statistical software. The results showed that the effect of learning and motivational strategies, academic achievement goals and academic enthusiasm on students' academic self-efficacy was positive and significant, it was also found that the mediating role of academic achievement goals and academic enthusiasm in the effect of learning and motivational strategies on academic self-efficacy was positive and significant. has

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning strategies
  • motivational strategies
  • achievement goals
  • academic enthusiasm
  • self-efficacy