نوع مقاله : مقاله پژوهشی (آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه علوم تربیتی،واحد تبریز، دانشگاه ازاد اسلامی. .تبریز. ایران

3 استادیار ،گروه علوم تربیتی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

4 استادیار، دانشکده علوم تربیتی،واحد تبریز، دانشگاه آزاداسلامی ،تبریز، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تدوین و اعتباربخشی برنامه‌‌درسی تربیت‌‌دینی در دوره پیش‌دبستانی می باشد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و برحسب نوع داده‌ها آمیخته (کیفی-کمی) و از رویکرد ترکیبی اکتشافی متوالی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 16 نفر از خبرگان مطالعات برنامه‌درسی، کارشناسان تعلیم و تربیت اسلامی و مربیان این دوره و در بخش کمی شامل 200 نفر از کودکان پیش-دبستانی می‌باشد. نمونه‌گیری به صورت هدفمند و با توجه به اشباع نظری داده‌ها انجام شد. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه نیمه ساختارمند و پرسشنامه می باشد. برای گردآوری اظلاعات در مرحله کیفی (تحلیل مضمون) و در مرحله کمی (مدل‌یابی معادلات ساختاری) استفاده شد. داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها با استفاده از نرم‌افزارNvivo نسخۀ 8 به‌شیوۀ تحلیل مضمون محور یا تماتیک مبتنی بر تکنیک «شبکۀ مضامین» و به‌شیوه استقرائی، طی مراحل کدگذاری (باز، محوری و منتخب) مورد تحلیل قرار گرفت و الگوی پیشنهادی تربیت‌دینی برای کودکان پیش‌دبستانی تدوین و از مفروضه‌های آن برای تهیه پرسشنامه نظرسنجی در مرحله کمی و ارزیابی میزان اعتبار آن استفاده شد. برای اطمینان به روایی ابزار از اجماع‌نظر خبرگان به‌روش دلفی و برای تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ بهره‌برداری گردید (0.83=α). داده‌‌‌ها با روایی همگرای (AVE>0.5) و پایایی مرکب CR>0.7)) گردآوری و برای اعتباریابی الگو، از مدل-یابی معادلات ساختاری به شیوه حداقل‌مربعات جزئی توسط نرم‌افزار PLS تحلیل شدند. نتایج نشان داد که ویژگی‌های شناسایی شده می‌توانند به‌شکل مطلوب مولفه‌های برنامه‌درسی تربیت‌دینی را پیش‌بینی کنند (0.552=R2). در‌نهایت، برازش مدل کلی پژوهش تایید شد (0.438=GOF).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Developing and validation of religious education curriculum in preschool

نویسندگان [English]

  • Zeinab Ashrafi Soltan-Ahmadi 1
  • Sadegh Maleki Avarsin 2
  • Javad Keyhan 3
  • jahangir yari 4

1 PhD student in Curriculum Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

2 Associate Professor, Educational Sciences Department, Tabriz Branch, Islamic Azad University. .Tabriz. Iran

3 َAssistant Professor, Department of Educational Sciences, Urmia Branch, Islamic Azad University

4 Assistant Professor, Faculty of Educational Sciences, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this research is to compile and validate the curriculum of religious education in the preschool period. The research method is mixed (qualitative-quantitative) according to the applied goal and according to the type of data, and it is a sequential exploratory combined approach. The statistical population in the qualitative section includes 16 curriculum studies experts, Islamic education experts, and instructors of this course, and in the quantitative section, it includes 200 preschool children. Sampling was done purposefully and according to the theoretical saturation of the data. The tools of data collection are semi-structured interviews and questionnaires. It was used to collect information in the qualitative stage (theme analysis) and in the quantitative stage (structural equation modeling). The data obtained from the interviews were analyzed using Nvivo version 8 software in the form of thematic or thematic analysis based on the "theme network" technique and inductively, during the stages of coding (open, central and selected) and The proposed model of religious education for preschool children was compiled and its assumptions were used to prepare a survey questionnaire in the quantitative stage and evaluate its validity. To ensure the validity of the tool, expert consensus was used using Delphi method and Cronbach's alpha method was used to determine reliability (α = 0.83). The data were collected with convergent validity (AVE > 0.5) and composite reliability (CR > 0.7) and were analyzed by PLS software from structural equation modeling in the partial least squares method to validate the model. The results showed that the identified characteristics can predict religious education curriculum components in a favorable way (R2=0.552). Finally, the fit of the overall research model was confirmed (GOF=0.438).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • religious education
  • educational goals
  • educational content
  • evaluation