نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی )

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران

2 استاد ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران

3 گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه ارومیه ،ارومیه ،ایران

چکیده

هدف این تحقیق اثربخشی آموزشی راهبردهای شناختی و فراشناختی بر رفتارهای خودشکن آموزشی و تفکر خود ارزیابی منفی دردرس عربی می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان مقطع راهنمایی شهرمقدس کربلاء می باشد، که تعداد 105 نفر از آن ها به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه چند مرحله ای انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه 35 نفره (گروه کنترل 35 نفر و دو گروه آزمایش 35 نفر) گمارده شدند. جمع ‌آوری داده ‌ها بر اساس پرسشنامه استاندارد رفتارهای خودشکن آموزشی جونز و رودالت (1982) و تفکر خودارزیابی منفی جاج و همکاران (2003) انجام گرفت. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه به تایید اساتید و متخصصان علوم تربیتی رسید و از طریق تحلیل عاملی تایید مورد تایید قرار گرفت، پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ رفتارهای خودشکن آموزشی 88/0 و تفکرخودارزیابی منفی 86/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به‌دست آمده از اجرای آزمون ها از طریق نرم‌افزار SPSS22 در دو بخش توصیفی شامل (میانگین، انحراف استاندارد، کجی و کشیدگی) و استنباطی (تحلیل کوواریانس) انجام پذیرفت. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر کاهش رفتارهای خودشکن آموزشی و تفکر خود ارزیابی منفی دانش آموزان اثر مثبت و معنی داری دارد. پیشنهاد می شود به صورت عملی در مدارس، کارگاه های آموزشی و دوره های آموزشی، آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی متناسب با دانش آموزان آموزش داده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Educational effectiveness of cognitive and metacognitive strategies on educational self-destructive behaviors and negative self-evaluation thinking in Arabic lessons

نویسندگان [English]

  • Ali Nourihamid Altome 1
  • Mohammad hassani 2
  • Masoumeh Talebi 3

1 PhD student, Department of Educational Management, Urmia University, Urmia, Iran

2 Professor, Department of Educational Management, Urmia University, Urmia, Iran

3 Department of Education, urmia University, Urmia,Iran

چکیده [English]

The purpose of this research is the educational effectiveness of cognitive and metacognitive strategies on educational self-defeating behaviors and negative self-evaluation thinking in Arabic lessons. This research is an applied and quasi-experimental research with a pre-test-post-test design with a reference group. The statistical population of the research includes the middle school students of the holy city of Karbala, 105 of whom were selected by multi-stage cluster random sampling and randomly divided into three groups of 35 (a control group of 35 and two experimental groups of 35 people) were assigned. Data collection was based on the standard questionnaire of educational self-defeating behaviors of Jones and Rodalt (1982) and negative self-evaluation thinking of Jaj et al. (2003). The face and content validity of the questionnaire was approved by professors and experts in educational sciences and was confirmed through confirmatory factor analysis. The reliability of the questionnaire was 0.88 based on Cronbach's alpha coefficient of self-destructive educational behaviors and 0.86 negative self-evaluation thinking. The analysis of the information obtained from the tests was done through SPSS22 software in two descriptive sections including (mean, standard deviation, skewness and kurtosis) and inferential (covariance analysis). The results of the research showed that teaching cognitive and metacognitive strategies has a positive and significant effect on reducing educational self-defeating behaviors and negative self-evaluation thinking of students. It is suggested to teach cognitive and metacognitive strategies according to students in a practical way in schools, educational workshops and training courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive strategies
  • metacognitive strategies
  • educational self-defeating behaviors
  • negative self-evaluation thinking