نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی )

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، دانشکده اقتصادی و مدیریت، لرستان، لرستان، ایران

2 دانشیار، دانشکده اقتصادی و مدیریت، لرستان، لرستان، ایران،

3 استاد تمام، دانشکده اقتصادی و مدیریت، لرستان، لرستان، ایران

4 دانشیار، دانشکده اقتصادی و مدیریت، لرستان، لرستان، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدل رفتار سیاسی مدیران در سازمان های دولتی می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی و به لحاظ منطق گردآوری داده ها از نوع استقراء – قیاسی میباشد. جامعه آماری شامل 30 نفر از خبرگان (اساتید و مدیران سازمان های دولتی) می باشد و به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای جمع‌آوری داده شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد. در تجزیه‌وتحلیل داده‌های از تحلیل مضمون و از نرم افزار MICMAC و برای اولویت بندی عوامل موثر بر رفتار سیاسی، به جهت رویکرد ساختاری تفسیری از روش ism استفاده شد. نتایج یافته ها نشان داد که 11 مقوله اصلی در 6 سطح شناسایی شد. همچنین یافته ها نشان داد که در سطح ششم، شکاف فرهنگی اجتماعی و ویژگی های شخصیتی افراد بیشترین اثرگذاری را نسبت به سایر عوامل داشته است البته ضعف فرهنگی اثرگذارترین عامل بوده است. در سطح پنجم مدل، باور عمومی قرار دارد. در سطح چهارم، اراده سیاسی افراد و مدیریت تصویرپردازی و ارزشیابی سازمانی قرار دارند. در سطح سوم، قدرت فردی افراد قرار دارد. در سطح دوم فرآیندهای سازمانی و انتخابات و انتصابات سازمانی قرار دارد و در سطح آخر الگوی قوانین و مقررات و ساختار سازمان های دولتی قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing and explaining the political behavior model of managers in government organizations

نویسندگان [English]

  • Mehdi Izadi 1
  • Amir Hoshang Nazarpuri 2
  • Reza Sepahvand 3
  • Hojat Vahdati 4
  • Mohammad Hakak 4

1 PhD student, Faculty of Economics and Management, Lorestan, Lorestan, Iran

2 Associate Professor, Faculty of Economics and Management, Lorestan, Lorestan, Iran.

3 Full Professor, Faculty of Economics and Management, Lorestan, Lorestan, Iran

4 Associate Professor, Faculty of Economics and Management, Lorestan, Lorestan, Iran

چکیده [English]

The purpose of the current research is to design and explain the political behavior model of managers in government organizations. According to its purpose, the research method is practical and qualitative in terms of execution method and inductive-deductive in terms of the logic of data collection. The statistical population includes 30 experts (professors and managers of government organizations) and they were selected by purposeful sampling. Data collection tools include semi-structured interviews. In the data analysis, thematic analysis and the MICMAC software were used to prioritize the factors affecting political behavior, for the interpretative structural approach, the ism method was used. The results of the findings showed that 11 main categories were identified in 6 levels. Also, the findings showed that in the sixth level, social cultural gap and personality traits of people had the most effect compared to other factors, although cultural weakness was the most effective factor. At the fifth level of the model is public belief. In the fourth level, there are political will of people and image management and organizational evaluation. At the third level, there is the individual power of people. On the second level are organizational processes and organizational elections and appointments, and on the last level are the model of laws and regulations and the structure of government organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political behavior
  • individual power
  • organizational structure
  • organization development
  • job security