نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی )

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت ورزشی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد واحد علوم تحقیقات تهران، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر طراحی مدل پیشران‌های اثرگذار بر بلوغ مدیریت دانش در سازمان ورزش شهرداری تهران می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی و از نظر ماهیت تحلیلی و اکتشافی می باشد. جامعه آماری شامل 19 نفر از خبرگان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند می‌باشند. گرد‌آوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته از اعضای جامعه آماری صورت گرفت. در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش فراترکیب و از نرم افزار MICMAC استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که 32 شاخص کلیدی و 9 بخش از طریق ماتریس 9×9 مبتنی بر اثرات متقاطع شناسایی شد همچنین نتایج نشان‌ داد؛ پیشران‌های پشتیبانی و زیرساخت سازمانی، عوامل مدیریتی و محتوا نقش مهمی در بهبود روابط سیستم دارند که هم تأثیرگذار و هم تأثیرپذیر هستند. پیشران‌های همراستایی استراتژیک مدیریت دانش و محیط مدیریت دانش کمترین تأثیرپذیری و بیشترین تأثیرگذاری را داشتند که با توجه به شرایط مدیریت‌دانش در سازمان ورزش شهرداری تهران توجه به این شاخص‎ها ضروری است. همچنین پیشران‌های فرآیندها و جریان مدیریت‌دانش، زیرساخت فناوری اطلاعات و کارکنان بیشتر تأثیرپذیر و کمتر تأثیرگذار هستند. پیشران‎ ارزیابی فاقد نقش کلیدی و مهم در شکل‎گیری سازمان ‏فضایی بلوغ مدیریت دانش در سازمان ورزش شهرداری تهران هستند. باتوجه به پیشران‌های شناسایی شده نیاز است تا دست اندرکاران سازمان ورزش شهرداری تهران با تأکید بر این عوامل سبب بلوغ مدیریت دانش در این سازمان گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification and analysis of drivers affecting the maturity of knowledge management in Tehran Municipal Sports Organization

نویسندگان [English]

  • ismail khandan 1
  • Ali Mohammad Safania 2
  • Mohsen Baghrian Farahabadi 3
  • Seyyed Salahuddin i Naqshband 3

1 Doctoral student in Sports Management, Research Science Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Professor of Sports Management Department, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Responsible Author)

3 Assistant Professor, Department of Sports Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Research Sciences Unit, Tehran, Iran

چکیده [English]

Knowledge is considered a strategic resource for developing services and gaining a competitive advantage, and timely evaluation of knowledge activities is a factor for the excellence of the organization's performance. The aim of the current research was to identify and analyze the drivers influencing the maturity of knowledge management in the Tehran Municipal Sports Organization. The research method was applied in terms of its purpose and in terms of its nature, it was based on future research, analytical and exploratory method, which was done in a mixed manner; The method of collecting documentary information was a library. The required information was obtained through in-depth semi-structured interviews with 19 experts; These people include faculty members of universities in related fields, people with university education related to the field of research, managers of knowledge management projects, or people who have theses or articles in the field of knowledge management. be Data analysis was done through the 9x9 matrix of cross-effects by Mic-Mac software. The results showed; Support drivers and organizational infrastructure, management factors and content play an important role in improving system relationships, which are both influential and influenced. The drivers of strategic alignment of knowledge management and the environment of knowledge management had the least impact and the most impact, which is necessary to pay attention to these indicators according to the conditions of knowledge management in Tehran Municipal Sports Organization. Also, the drivers of the processes and flow of knowledge management, information technology infrastructure and employees are more effective and less effective. According to the identified drivers, it is necessary for the employees of Tehran Municipal Sports Organization to mature knowledge management in this by emphasizing these factors be organized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • knowledge management
  • strategic knowledge management
  • knowledge management environment
  • information technology infrastructure