نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کیفی )

نویسنده

دانشگاه ایلام

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی و اعتبار سنجی عوامل استرس‌زای شغلی در میان کارکنان شرکت توزیع برق استان ایلام انجام شده است. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از جهت ماهیت آمیخته اکتشافی (کیفی - کمی) است که در مرحله کیفی، از استراتژی تحلیل مضمون و مرحله کمی از پژوهش توصیفی- پیمایشی بهره گرفته است. جامعه آماری در بخش کیفی صاحب نظران سازمانی که با نمونه‌گیری هدفمند 16 مصاحبه عمیق تا رسیدن به اشباع نظری انجام شد. در بخش کمی جامعه آماری مدیران و کارکنان شرکت توزیع برق استان ایلام که با استفاده از جدول مورگان تعداد 212 نفر به عنوان نمونه به شیوه تصادفی ساده انتخاب گردید. ابزار تحقیق از روایی و پایایی مناسب برخوردار است. به منظور تحلیل داده های کمی از تحلیل عاملی، با استفاده از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. از یافته‌های پژوهش 7 مضمون فراگیر و 22 مضمون اصلی شناسایی شد. این مضامین عبارتند از: عوامل فردی (گرانباری نقش، کم تجربه بودن و انتظارات شخصی)، عوامل گروهی و بین فردی (تعارض درون گروهی، منفعت گرایی و هنجار گروهی)، عوامل شغلی (استقلال شغلی، ماهیت شغل و تسهیل‌گرهای شغلی)، عوامل مدیریتی (شیوه تعامل مدیران، ویژگی‌های مدیران و سبک رفتاری مدیران)، عوامل اداری و ساختاری (جبران خدمات، برنامه‌ریزی منابع انسانی، فضا و تجهیزات، مسائل اداری و مقررات کنترلی)، عوامل فرهنگی و جو سازمانی (جو سازمانی، فرهنگ سازمانی) و عوامل محیطی (عوامل اجتماعی و سیاسی، حوادث غیر مترقبه و عوامل اقتصادی).

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification and validation of occupational stress factors for employees of the electricity distribution company of Ilam province

نویسنده [English]

  • Ardeshir Shiri

University of Ilam

چکیده [English]

The present study was carried out with the aim of identifying and validating of occupational stress factors for employees of the electricity distribution company of Ilam province. In terms of purpose, this study was an applied research with a mixed exploratory (qualitative-quantitative) nature in which a content analysis strategy and a descriptive survey strategy were utilized in qualitative and quantitative parts respectively. The population of study at the qualitative part consisted from organizational experts to whom 16 in-depth interviews were done through purposeful sampling way to reach a theoretical saturation. The population of study at quantitative part consisted of managers and employees working in Ilam Power Distribution Company among whom 212 were selected through a simple sampling way. The research tool had appropriate reliability and validity. In order to analyze quantitative data, factor analysis was applied using Lisrel software. 7 inclusive themes and 22 main themes were identified out of the research findings. These themes included: personal factors (work overload, low experience, and personal expectation), group and interpersonal factors (intra-group conflict, utilitarianism, and group norms), occupational factors (job autonomy, job nature, and job facilitators), managerial factors (managerial interaction way, managerial characteristics and managerial behavior way), administrative and structural factors (compensation, human resources planning, space and equipment, administrative issues and controlling regulations), cultural factors and organizational atmosphere (organizational climate, organizational culture) and environmental factors ( social and political factors, force majeure and economic factors).

کلیدواژه‌ها [English]

  • stress
  • job stress
  • managers' behavioral style
  • managerial factors
  • cultural factors
  • environmental factors