تاثیـر نقـش سبـک‌های رهبـری انتقادی و مکانیسم پریشانی روانشناختی کارکنان بر دلبستگی شغلی کارکنان

پیمان اکبری؛ کامران نظری؛ سهیلا شیخ علی‌شاهی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 62-87

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.378928.1146

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر نقش سبک­های رهبری انتقادی و مکانیسم پریشانی روانشناختی کارکنان بر دلبستگی شغلی کارکنان بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی ـ همبستگی بود. جامعه آماری (300 نفر) کارکنان اداری آموزش و پرورش شهر یزد در سال 1401 بوده که با روش تصادفی ساده و از طریق کوکران (169 نفر) انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر

مدیریت
فراتحلیل پیشایندهای پنهان سازی دانش در سازمان‌ها

کامران نظری؛ پیمان اکبری

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 103-118

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.329604.1100

چکیده
  پژوهش حاضر با هدفی فراتحلیل به پیشایندهای پنهان سازی دانش پرداخت. این پژوهش، از نظر هدف، توصیفی و از نوع استفاده کاربردی و از نظر نوع داده­ها، پژوهشی کمی است. جامعه آماری این پژوهش شامل داخلی و خارجی مرتبط طی سال­های 2016 تا 2022 بود که 25 مورد با استفاده از روش نمونه ­گیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه وارد فرآیند تحلیل شدند. پژوهش­های ...  بیشتر