مدیریت
نقش میانجی مکانیسم کامیابی در کار در تاثیرگذاری ویژگی‌های شخصیتی مثبت بر خود رهبری با تاکید بر نقش تعدیل‌گر شخصیت فعال

پیمان اکبری؛ مرضیه دهقانی زاده؛ زلیخا فصیح مفرد

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.387966.1168

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی مکانیسم کامیابی در کار در تاثیرگذاری ویژگی­های شخصیتی بر خود رهبری با تاکید بر نقش تعدیل­گر شخصیت فعال می­باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی ـ همبستگی است. جامعه آماری (300 نفر) کارکنان کارخانه سپاهان باطری بوده که با روش تصادفی ساده و از طریق فرمول کوکران (169 نفر) انتخاب ...  بیشتر

تاثیـر نقـش سبـک‌های رهبـری انتقادی و مکانیسم پریشانی روانشناختی کارکنان بر دلبستگی شغلی کارکنان

پیمان اکبری؛ کامران نظری؛ سهیلا شیخ علی‌شاهی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 62-87

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.378928.1146

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر نقش سبک­های رهبری انتقادی و مکانیسم پریشانی روانشناختی کارکنان بر دلبستگی شغلی کارکنان بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی ـ همبستگی بود. جامعه آماری (300 نفر) کارکنان اداری آموزش و پرورش شهر یزد در سال 1401 بوده که با روش تصادفی ساده و از طریق کوکران (169 نفر) انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر

مدیریت
فراتحلیل پیشایندهای پنهان سازی دانش در سازمان‌ها

کامران نظری؛ پیمان اکبری

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 103-118

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.329604.1100

چکیده
  پژوهش حاضر با هدفی فراتحلیل به پیشایندهای پنهان سازی دانش پرداخت. این پژوهش، از نظر هدف، توصیفی و از نوع استفاده کاربردی و از نظر نوع داده­ها، پژوهشی کمی است. جامعه آماری این پژوهش شامل داخلی و خارجی مرتبط طی سال­های 2016 تا 2022 بود که 25 مورد با استفاده از روش نمونه ­گیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه وارد فرآیند تحلیل شدند. پژوهش­های ...  بیشتر