با توجه به درخواست  نشریه  از  پایگاه  استنادی  نورمگز  و  پایگاه  استنادی  مگیران   ، فصلنامه  مدیریت  و چشم انداز آموزش   مورد تایید  و نمایه   پایگاه ها قرار گرفت .
 و بزودی   در پایگاه علمی جهان اسلامی  ISC نیز   قرار خواهد گرفت .