فراخوان پذیرش مقاله در فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش(jmep)

فراخوان پذیرش  مقاله در فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش(jmep)