اعضای هیات تحریریه

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

پروفسور مهناز معلم

طراحی سیستم های آموزشی استاد و رئیس گروه فناوری آموزشی و سوادآموزی ، کالج آموزش ، دانشگاه تاوسن. بالتیمور ، مریلند ، ایالات متحده

www.towson.edu/coe/departments/edtech/faculty/mmoallem.html
mmoallemtowson.edu


 

https://www.linkedin.com/in/mahnazmoallem