نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی )

نویسنده

مربی ، گروه مدیریت ، دانشگاه پیام نور غرب استان مازندران، ایران

چکیده

امروزه نیروی انسانی متخصص و شایسته به‌ویژه به دلیل اهمیت یافتن عامل فناوری، انقلاب اطلاعاتی و شتاب یافتن تغییرات محیطی، نقش پررنگ‌تری پیداکرده است. هدف این تحقیق بررسی تأثیر شایسته‌سالاری بر نوآوری سازمانی در مجتمع تحقیقاتی جهاد دانشگاهی است. جامعه آماری شامل 719 نفر از کارکنان و کارشناسان مجتمع شهدای جهاد دانشگاهی البرز بود. نمونه موردمطالعه 255 نفر از کارکنان و کارشناسان مجتمع شهدای جهاد دانشگاهی البرز بر اساس نمونه‌گیری تصادفی ساده که در مطالعه شرکت کردند. در تحقیق حاضر از پرسشنامه استاندارد شایسته‌سالاری مصلحی (1391) و همچنین پرسشنامه استاندارد نوآوری سازمانی هوانگ و همکاران (2011) استفاده شد. یافته‌های کمی حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که با توجه به ضریب همبستگی بین دو متغیر بالا برابر با 852/0، ضریب تعیین برابر با 725/0 و ضریب تعیین تعدیل‌یافته برابر با 718/0 به‌دست‌آمده که بنابراین 5/72 درصد از تبیین واریانس مربوط به نوآوری سازمانی به تغییرات شایسته‌سالاری مربوط می‌شود. رعایت شایسته‌سالاری در انتصابات و محیط کاری سالم و مناسب جهت پرورش خلاقیت در اداره سازمان‌ها توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The effect of meritocracy on organizational innovation in Alborz University Campus

نویسنده [English]

  • ali Eyni

Instructor, Department of Management, Payame Noor University, West of Mazandaran Province, Iran

چکیده [English]

Today, skilled and qualified human resources have played a more prominent role, especially due to the importance of technology, the information revolution, and the acceleration of environmental change. The aim of this study is to investigate the effect of meritocracy on organizational innovation in Jihad Daneshgahi Research Complex. The statistical population included 719 employees and experts of Alborz University Jihad Martyrs Complex. The study sample was 255 employees and experts of Alborz University Jihad Martyrs' Complex participated in the study based on simple random sampling. In the present study, Moslehi's standard questionnaire of meritocracy (2012) as well as Huang et al.'s organizational innovation standard questionnaire were used(2011). The quantitative findings of the research hypothesis test showed that according to the correlation coefficient equal to 0.852 between the two above variables, the coefficient of determination was equal to 0.725 and the adjusted coefficient of determination was equal to 0.718, which therefore 72.5% of determination variance explains the relation of the variance of organizational innovation to changes in meritocracy. Observance of meritocracy in appointments and a correct and appropriate work environment is recommended to foster creativity in the management of organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • meritocracy
  • organizational innovation
  • professional skills
  • universities of Alborz province
Akbari Zanjani, B. (2016) The effect of managers' competencies and organizational structure on organizational innovation. Master Thesis, Allameh Tabatabai University, School of Management and Accounting. (In Persian).
Amiri, Z; Farrokhi, M; Seifi, M. (2015). The Impact of Employee Merit on Organizational Innovation (Case Study: Emersan Company). International Conference on Management, Economics and Humanities. (In Persian).
Al-dujaili, M. A. A. (2012). Influence of Intellectual Capital in the Organizational Innovation. International Journal of Innovation, Management and Technology3(2), 128.
Bahramzadeh, S. (2020). Explaining the relationship between creativity and empowerment of human resources in education in Kashan. Management and Educational Perspective, 1(2), 71-86. doi: 10.22034/jmep.2020.227901.1009. (In Persian).
Eidi, H; Karimi, J; Mohammadi Askarabadi, M. (2019). The Effect of Human Resource Competence on Organizational Effectiveness; The mediating role of organizational innovation. Human resource management in sports. 6 (2), 195-205. (In Persian).
Ghaffarian, W, Kiani, G. (2013), Effective strategy. Tehran: Farda Publishing. (In Persian).
Hervas-Oliver, J. L, & Sempere-Ripoll, F. (2015). Disentangling the influence of technological process and product innovations. Journal of Business Research68(1), 109-118.
Huang, H. C, Lai, M. C, & Lin, T. H. (2011). Aligning intangible assets to innovation in biopharmaceutical industry. Expert Systems with Applications38(4), 3827-3834.
Hyter, M.C. (2008). Meritocracy, Novations Group, Inc.
Kappagoda, U. W. M. R. (2013). The relationship between emotional intelligence and five factor model of personality of English teachers in Sri Lanka. International Journal of Business, Economics and Law2(1).
Kazerouni shamiri, H, Moradi, S. (2019). The Role of Virtual Education and Information Technology Governance in the Desirability of Directors of Islamic Azad University of Khuzestan Province. jiera, 13(44), 155-169. doi: 10.22034/jiera.2019.134040.1495. (In Persian).
Khodaparast, M. (2019). The Impact of Transformational Leadership on Learning Organization Development (Case Study: West-Mazandaran Universities of Applied Sciences. Management and Educational Perspective, 1(1), 31-43. doi: 10.22034/jmep.2019.100582. (In Persian).
Kirkland, K. L. (2011). The effect of emotional intelligence on emotional competence and transformational leadership. City University of New York.
Mohammadi, N. (2017). Creativity in management. Tadbir Monthly, 16. 19-14. (In Persian).
Moslehi, M. (2012) A Study of the Relationship between the Competence of Managers and Empowerment of Employees in Employees of Public Property in Paveh End, Pars University, Payame Noor University, Paveh. (In Persian).
Moghli, A; Dehghani, A. (2015). The relationship between meritocracy and organizational innovation and transformation. 6th International Conference on Economics. Management and Engineering Sciences. Belgium, International University Communication Center, (In Persian).
Navid Adham, M, Shafizadeh, H. (2019). Investigating the Relationship between Strategic Thinking and Intellectual Capital with an Attitude toward Organizational Innovation among Managers and Experts in Tehran Education Areas. Technology of Education Journal (TEJ), 13(4), 155-165. doi: 10.22061/jte.2019.5065.2163. (In Persian).
Noruzi, A, Fadaee, A, Noruzi, A, & Noruzi, H. (2018). The role of managers' core competencies in business Investigating the relationship between managers 'core competencies and employees' job performance and organizational innovation (Case Study: East Industrial Towns of Golestan Province). specialized scientific quarterly of new ideas in engineering and technology, 2(1). 158-169. (In Persian).
Rahnavard, F, Shirazi, M, gheisari, F. (2013). Recognizing Factors Preventing the Establishment of Meritocracy System at the level of Management of Government Organizations in the City of Ahwaz. , 7(2(25)), 15-32. (In Persian).
Safarpoor, S, Nasiri, Z, & Hashembeyk, N. (2013). The meritocratic system and its role in human resource management. Paper presented at the The second international conference on management, entrepreneurship and economic development, Qom. (In Persian).
Salehi S, M. (2016). Assessing the role of meritocracy in the deployment of information technology in organizations. Paper presented at the Sixth International Accounting and Management Conference, Tehran. (In Persian).
Yarmohammadian, M. H. (2018). Principles of curriculum planning. Publisher: Book Memorial. (In Persian).