نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کمی )

نویسنده

استادیار عضو هیات علمی، گروه علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی دانشگاه تنکابن

چکیده

توجه به سبک‌های یادگیری و مؤلفه‌های تعیین‌کننده آن برای دانش‌آموزان از ضروریات تعلیم و تربیت در دنیای امروز است. پژوهش حاضر درصدد بررسی رابطهٔ بین سبک‌های یادگیری (با توجه به مؤلفه‌های اصلی آن) با مهارت‌های زبان‌آموزی (زبان انگلیسی) است. بدین منظور جامعه آماری پژوهش، دبیرستان‌های شهرستان چالوس به تعداد 1260 نفر است که به روش نمونه‌گیری تصادفی پسرانه از نوع طبقه‌ای به تعداد 154 نفر بر اساس جدول کرجسی- مورگان انتخاب‌شده‌اند. این پژوهش براساس نظریه ورمونت و ریجسویک (برای سنجش سبک‌های یادگیری) و مهارت‌های زبان‌آموزی (مهارت‌های گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن) زبان انگلیسی تدوین شده است. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد سبک‌های یادگیری است و تجزیه‌وتحلیل پژوهش حاضر با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام‌به‌گام انجام پذیرفت. یافته‌های حاصل از پژوهش حاضر نشان می‌دهد که کلیه سبک‌های یادگیری با مهارت‌های زبان‌آموزی ارتباط مثبت و مستقیم دارد. اما دو سبک یادگیری غیرمتمرکز با ضریب 497/0‌ و سبک یادگیری معطوف به معنا و هدف با ضریب 283/0 بیشترین اهمیت را داشته‌اند. درنتیجه، می‌توان گفت که اگر نظام آموزشی برای ارتقاء و فهم هر چه بیشتر سبک یادگیری غیرمتمرکز و متکی بر معنا و هدف موردتوجه قرار دهد، به دانش‌آموزان در کسب مهارت زبان‌آموزی کمک و مساعدت بیشتری اعمال خواهد نمود. به‌عبارت‌دیگر، ضرورت بازشناسی نقش سبک‌های یادگیری در پیش‌بینی مهارت‌های زبان‌آموزی دانشآموزان مورد تأیید واقع شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

relationship between learning styles and language instruction skills of high school students

نویسنده [English]

  • javad solleymanpoor

Assistant Professor of Curriculum planning in Azad University of Tonekabon

چکیده [English]

Paying attention to learning styles and its determining components [determinants] for students plays a crucial role in teaching and education of today’s world. Therefore, the current study’s goal was to explore the relations between learning styles (with respect to its basic components) and language learning skills (English language). For this purpose, statistical population of this research is a total of 1260 male students from high schools in Chalous province among which 154 subjects are selected randomly, by Morgan-Krejcie’s Table. This research is conducted based on Vermont and Rijswijk’s theory (for assessment of learning styles) and language learning skills (the skills of listening, speaking, reading and writing) in English language. Main tool for data collection is standardized questionnaire of learning styles, and data analysis of current research is done by using of Pearson coefficient and stepwise regression. Results from this research indicate that all learning styles have a positive and direct relationship with language learning skills, but two types of learning styles, namely decentralized with a coefficient of 0.497 and meaning and goal based learning style with a coefficient of 0.283 has got the highest importance. Hence it can be said that for as much enhancement and comprehension as possible, if educational system considers decentralized and meaning and goal based learning styles, it will be more helpful for students to achieve the language learning skills. In the other word, importance of learning styles’ role recognition in anticipating of students’ language learning skills is confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning styles
  • Language
  • Learning Skills
  • decentralized style
  • high school
Amin Khandaqi, M., Rajee, M. (2013). The Effect of Students' Learning Styles on Their Preferred Teaching Styles. Educational Psychology, 9(28), 16-40. (In Persian)
Azadmard, Sh.. (2010). Investigating the relationship between contextual and context-independent cognitive styles and problem solving abilities, MA thesis, University of Allameh Tabatabaei. (In Persian).
Cassidy, J. (2014). Learning styles An overview of theories models and measures Educational psychology. 24 N o4,419 -444(page 84).
Campeau, A. G. (2001). Distribution of learning styles and preferences for learning environment Characteristics among Emergency Medical Care Assistants (EMCAs) in Ontario, Canada. Prehosp Disaster Med,13.
Faramarzi, S., Abedi, M., Karimi, M. (2013). The Relationship between Coping Styles and Adolescents' Depression. Research in Cognitive and Behavioral Sciences, 3(2), 17-26. (In Persian)
Hossein Doroughi, M. (2008). Investigating the Relationship between the Postgraduate and Postgraduate Students' Learning Styles in Strong and Weak Male and Female Three Degrees in Humanities, Medicine and Engineering in Tehran Universities: Master's Thesis, Allameh Tabatabai University. (In Persian)
Hosseini Largani, M؛ Seif, A A. (2006). Comparison of Students' Learning Styles with regard to Gender, Degrees and Degree, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, No. 19. (In Persian)
Khnkjan, A. (2006). Evaluation of Cognitive Learning Styles of Students, Masters Thesis, Shiraz University. (In Persian)
Rashidi, Z., Moghadami, M. (2017). The relationship between learning styles with Academic Achievement and Creativity of students senior Department of Education, Psychology and Social Sciences, Islamic Azad University Roudehen Branch., 7(2), 1-38.. (In Persian).
Pazargadi M., Tahmasebi S. 2010. Learning styles and their application in nursing. Educ Strategy Med Sci.; 3 (2):73-76.URL: http://edcbmj.ir/article-1-84-fa.html. (In Persian)
Rezaei, A A. (2008). Investigating the Relationship between Background-Related and Background-Independent Learning Styles in Humanities and Mathematics Students, MSc Thesis, Allameh Tabataba'i University. (In Persian)
Suleiman Nejad, A; Shahrarai, M. (2001). The Relationship between Source of Control and Self-Regulation with Academic Achievement, Journal of Psychology and Education Sciences, Thirty-first Year, No. 2, 175-198. (In Persian)
Shams Esfand-Abad, H., Emami-Pour, S. (2003). The Study of Learning Styles In Middle School Students Who Speak in One Language or Are Bilingual and Its Relationship with Educational Achievement and the Gender. Educational Innovations, 2(3), 11-28. (In Persian)
Saif, A A. (2001). Educational Psychology (Learning and Teaching Psychology) Tehran: aghah. (In Persian)