ارائه مدل ساختاری تأثیر رهبری دانشی و سلامت سازمانی درک‌شده بر شور و شوق کاری با تاکید بر نقش میانجی صمیمیت سازمانی

جعفر بیک زاد

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 22-42

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.380739.1151

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ساختاری تأثیر رهبری دانشی و سلامت سازمانی درک‌شده بر شور و شوق کاری با تاکید بر نقش میانجی صمیمیت سازمانی در کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان غربی است. این پژوهش از نوع کاربردی، و از حیث روش، توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعة آماری پژوهش دربرگیرندة کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان غربی به تعداد ...  بیشتر