مدیریت
آموزش کارکنان با استفاده از هوش مصنوعی (ارائه یک مدل سیستمی)

وحید پورشهابی

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 248-281

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.422828.1258

چکیده
  این پژوهش با هدف ارائه مدل سیستمی آموزش کارکنان با استفاده از هوش مصنوعی انجام شده است. روش تحقیق، ترکیبی از روش‌های کیفی و کمّی می‌باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان آشنا به موضوع با تعداد نامحدود می‌باشد و نمونه آماری در این بخش به تعداد ۲۰ نفر با روش گلوله‌برفی انتخاب شده است. جامعه آماری در بخش کمّی شامل کلیه متخصصین و کارشناسان ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
شناسایی موانع اجرای بهینه ارزشیابی آموزشی در شرکت ملی گاز ایران: یک مطالعه کیفی

امید عشاقی؛ میترا عزتی؛ کیوان صالحی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 71-101

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.383362.1157

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع اجرای بهینه ارزشیابی آموزشی در شرکت ملی گاز ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن انجام شده است. بدین منظور با بهره‌گیری از ظرفیت رویکرد پژوهش کیفی و روش گروه‌های کانونی، به شناسایی موانع پدیده مورد مطالعه پرداخته شد. داده‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند از نوع ملاکی و مصاحبه کانونی با 4 گروه ...  بیشتر