نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کیفی )

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استادیار ،گروه مدیریت استراتژیک و راهبرد ،دانشکده دفاع ملی ،دانشگاه عالی دفاع ملی ،تهران،ایران

4 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل عوامل ترک خدمت نخبگان در شرکت نفت فلات قاره ایران می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع توصیفی-پیمایشی می باشد. این تحقیق همچنین از نوع تحلیل مضمون است. جامعه آماری این پژوهش شامل 12 نفر از مدیران شرکت نفت فلات قاره و دانشگاه‌ها می‎باشد و از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. همچنین جهت گردآوری داده‌ها با استفاده از تحلیل محتوای پیشینه‌های مرتبط و روش کتابخانه‌ای به استخراج شاخص‌ها پرداخته شد که طی کدگذاری سه مرحله‌ای، مدل پژوهش استخراج شد. با توجه به تحلیلی که از روش تحلیل مضمون جهت تعیین عوامل ترک خدمت نخبگان در شرکت نفت فلات قاره ایران به اجرا در آمده است، 47 شاخص (گویه) ، 8 مؤلفه و 3 بعد شناسایی و تایید شده است. نتایج نشان داد عوامل ترک خدمت نخبگان شامل سه بعد سازمانی (ماهیت شغلی، مدیریت، فرهنگ سازمانی)، فردی (انگیزش، ویژگی‌های جمعیت شناختی، عوامل روانشناختی) و محیطی (قوانین و مقررات، فشارهای محیطی) است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting the Model of the Elites' Desertion Factors in Iran's Continental Plateau Oil Company

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shaaf Amal 1
  • Ahmad Vedadi 2
  • Mehdi Tavakoli 3
  • Daryoosh Gholamzadeh 4

1 PhD student, Department of Public Administration, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Public Administration, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Strategic Management and Strategy, School of National Defense, Higher National Defense University, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Department of Public Administration, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran

چکیده [English]

The aim of the current research is to provide a model of the factors of leaving the service of the elites in Iran's continental shelf oil company. According to its purpose, the research method is practical, and in terms of implementation, it is qualitative, descriptive-survey type. This research is also thematic analysis. The statistical population of this research includes 12 managers of Continental Plateau Oil Company and universities, and the purposeful sampling method was used. Also, in order to collect data, using the content analysis of related backgrounds and the library method, indicators were extracted, and the research model was extracted through three-step coding. According to the analysis that has been carried out using thematic analysis method to determine the factors of leaving the service of the elites in Continental Plateau Oil Company of Iran, 47 indicators (items), 8 components and 3 dimensions have been identified and confirmed. The results showed that the factors of leaving the service of elites include three organizational dimensions (job nature, management, organizational culture), individual (motivation, demographic characteristics, psychological factors) and environmental (laws and regulations, environmental pressures).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leaving service
  • managerial factors
  • job nature
  • organizational culture
  • environmental pressures