اعضای هیات تحریریه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

دبیر تخصصی اجرایی

سید جواد مرتضوی امیری

دکتری تخصصی امار و پژوهش های علوم انسانی استادیار ، عضو هیات علمی ،گروه امار ریاضی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس ، ایران

jmortazavi.amiriiauc.ac.ir
0000-0001-7579-3437


استادیار امار کاربردی وروش تحقیق با 20 سال تدریس