مدیر مسئول


مهدی خداپرست بنیانگذار و رئیس مرکز پژوهشی مطالعات مدیریت منابع و کسب و کار دانش محور، ایران،
استادیار ، گروه مطالعات و ارزیابی منابع انسانی ،مرکز پژوهشی مطالعات مدیریت منابع و کسب و کار دانش محور، ایران،
،رئیس کمیته نشریات و امور پژوهشی انجمن مدیریت کسب و کار ایران،
دبیر انجمن مدیریت کسب و کار ایران در استان مازندران

دکترای مدیریت منابع انسانی

سردبیر


پروفسور حسن قلاوندی استاد،عضو هیات علمی ، گروه مدیریت ،دانشگاه ارومیه،ارومیه ،ایران

دکترای تخصصی مدیریت آموزشی

جانشین سردبیر


اسماعیل کاظم پور دانشیار گروه مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

دکترای تخصصی مدیریت آموزشی

اعضای هیات تحریریه


پروفسورآذر کفاش پور استاد تمام ،گروه آموزشی مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی ،دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

دکتری مدیریت منابع انسانی

اعضای هیات تحریریه


پروفسور امین رضا کمالیان استاد، گروه مدیریت دولتی ، دانشگاه سیستان و بلوچستان ، زاهدان ، ایران

مدیریت دولتی

اعضای هیات تحریریه


پروفسور حسن قلاوندی استاد،عضو هیات علمی ، گروه مدیریت ،دانشگاه ارومیه،ارومیه ،ایران

دکترای تخصصی مدیریت آموزشی

  • h.ghalavandiurmia.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


پروفسور شهناز نایب زاده استاد، گروه مدیریت ، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

مدیریت

اعضای هیات تحریریه


داود کیاکجوری دانشیار ، گروه مدیریت ، واحد چالوس ،دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس ، ایران

دکترای مدیریت منابع انسانی

اعضای هیات تحریریه


پیمان یارمحمدزاده دانشیار گروه مدیریت ، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ،ایران

مدیریت آموزشی

اعضای هیات تحریریه


حمید شفیع زاده دانشیار،عضو هیات علمی ،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، ایران

دکترای تخصصی مدیریت آموزشی

  • shafizadeh11gmail.com

اعضای هیات تحریریه


اسماعیل کاظم پور دانشیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، تنکابن، ایران

دکترای تخصصی مدیریت آموزشی

اعضای هیات تحریریه


حسین مومنی مهموئی دانشیار گروه مدیریت آموزشی ،واحد تربت حیدریه،دانشگاه آزاد اسلامی،تربت حیدریه، ایران

مدیریت آموزشی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسورمهناز معلم استاد و رئیس گروه فناوری آموزشی و سوادآموزی ، کالج آموزش ، دانشگاه تاوسن. بالتیمور ، مریلند ، ایالات متحده

طراحی سیستم های آموزشی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


پروفسورجان سلیمان گایکواد استاد تمام ، بازنشته گروه مردم شناسی ،دانشگاه پونه ، هندوستان ،کد 411007

علوم اجتماعی وآموزش

اعضای مشورتی هیات تحریریه


پروفسورسید محمد میر کمالی استادتمام ، مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌،گروه مدیریت آموزشی ،دانشگاه تهران ، ایران

مدیریت‌ وبرنامه‌ریزی‌ آموزشی‌

اعضای مشورتی هیات تحریریه


پروفسورنصرت ریاحی نیا استاد تمام ،عضو هیئت علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی،ایران

مدیریت دانش و علم اطلاعات

  • sara_purriahiyahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


پروفسورنجلا حریری استاد، گروه علم اطلاعات ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

علم اطلاعات

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر محمد طالقانی دانشیار گروه مدیریت صنعتی ،دانشگاه ازاد اسلامی واحد رشت ،رشت ، ایران

مدیریت

اعضای مشورتی هیات تحریریه


دکتر مرتضی ملکی مین باش زرگاه دانشیار،گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان ،سمنان ، ایران

مدیریت

مدیر داخلی


دکتر محمد هادی عسگری استادیار گروه مدیریت بازرگانی،واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن ،ایران . رئیس انجمن مدیریت کسب کار ایران

دکترای مدیریت بازرگانی ،بازاریابی بین الملل

مدیر اجرایی


سید رسول تودار استادیار ، واحد تنکابن ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تنکابن ،ایران

  • toudaryahoo.com