اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

پروفسور نجلا حریری

علوم تربیتی استاد، گروه علوم تربیتی ودانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

[email protected]
nadjlaharirigmail.com
0000-0003-2320-7023

h-index: 13-i10-index:19  

استاد نمونه کشوری  در سال 1398