مقاله پژوهشی (کمی )

1. تأثیر روش تدریس دیداری با استفاده از پاورپوینت، فیلم و عکس بر مبنای الگوی مدیریت آموزش بر یادگیری مفهومی

صفحه 1-16

10.22034/jmep.2021.261432.1044

ابراهیم خاشی جمال زهی


2. نقش تحصیلات تکمیلی کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی در بهبود عملکرد سازمانی

صفحه 17-35

10.22034/jmep.2021.260114.1040

اکرم آبی


3. رابطه اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاه با رضایت شغلی و باورهای خودکارآمدی (مورد مطالعه اساتید دانشگاه کرج)

صفحه 37-53

10.22034/jmep.2021.260115.1041

رویا آقایی مطلق


4. تأثیر هوش هیجانی و مهارت‎های ارتباطی بر شیوه‌های مدیریت تعارض در بین مدیران آموزشی مدارس

صفحه 55-81

10.22034/jmep.2021.268890.1048

ناصر محمدی احمدآبادی؛ طاهره فلاح زاده


5. تأثیر آموزش الکترونیکی بر کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

صفحه 83-100

10.22034/jmep.2021.263793.1045

مهتاب جعفری


مقاله پژوهشی (کیفی )

6. تحلیل محتوای کتاب علوم، بر اساس مدل آموزشی مونته‌سوری (مورد پایه نهم دوره متوسطه اول)

صفحه 101-118

10.22034/jmep.2021.267037.1046

سید رسول تودار


مقاله پژوهشی (کمی )

7. تأثیر اشتیاق تحصیلی و جدیت تحصیلی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره ابتدایی منطقه 7 شهر کرج

صفحه 119-134

10.22034/jmep.2021.267311.1047

حمید ابوطالبی