مقاله پژوهشی (کمی )

1. اثربخشی حرکت‌درمانی بر خطاهای ادراک دیداری– حرکتی دانش‎آموزان دارای اختلال یادگیری خاص در مدارس شهر تهران

صفحه 1-14

10.22034/jmep.2020.240282.1024

رحمت اله عظیمی


2. رابطه میان یادگیری سازمانی و مهارت‌های ارتباطی با تعارض سازمانی در کارکنان اداره آموزش‌وپرورش نواحی چهارگانه کرج

صفحه 15-42

10.22034/jmep.2020.251169.1035

سید محمد میرکمالی؛ علی قائم منتظری


مقاله پژوهشی (کیفی )

3. ارائه مدل شایستگی کارکنان دانشگاه پیام نور با روش‌شناختی تئوری داده بنیاد

صفحه 43-68

10.22034/jmep.2020.240743.1025

زهرا خواجه علی جهانتیغی؛ معصومه عبدالهی


مقاله پژوهشی (کمی )

4. تأثیر رهبری مثبت‌گرا بر اشتیاق به کار با میانجی‌گری توانمندسازی روان‌شناختی مدیران مقطع متوسطه شهر سبزوار

صفحه 69-92

10.22034/jmep.2020.248173.1036

سمیرا صفرزاده؛ علی محمد ناعمی


5. تأثیر سبک رهبری تحول‌آفرین مدیران بر تحلیل رفتگی معلمان مدارس متوسطه شهر رویان

صفحه 93-111

10.22034/jmep.2020.254202.1037

محمدرضا منصورکیایی


6. رابطه بین شیوه‌های مدیریت کلاس و مهارت‌های ارتباطی باانگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر چابکسر

صفحه 113-131

10.22034/jmep.2020.243991.1030

لیلا طالبی خانسری


7. رابطه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و فرسودگی شغلی با نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی

صفحه 133-163

10.22034/jmep.2020.246519.1033

زهرا امینی؛ وحید خوش روش