مقاله پژوهشی (کمی )

1. امکان سنجی استقرار آموزش الکترونیکی در بانک سرمایه

صفحه 1-18

10.22034/jmep.2020.239041.1023

ندا محسنی


مقاله پژوهشی (آمیخته)

2. ارزیابی میزان اثربخشی آموزشی دوره‌های تخصصی مدیریت پروژه در بهبود عملکرد مدیران فنی؛ موردمطالعه: یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح

صفحه 19-38

10.22034/jmep.2020.237888.1022

سعید هداوند


مقاله پژوهشی (کمی )

3. نقش میانجی شادکامی و انگیزش تحصیلی در رابطه میان خودراهبری یادگیری با پذیرش اجتماعی در دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان تنکابن

صفحه 39-58

10.22034/jmep.2020.241484.1027

سمیرا پالی؛ لیلا اذعانی


4. رابطه اخلاق حرفه‌ای با مدیریت تعارض در مدیران دبیرستانهای غرب استان مازندران

صفحه 59-76

10.22034/jmep.2020.242850.1028

مهدی شعبانی آزادبنی؛ محمود صفری


5. بررسی اثرات فرهنگ‌سازمانی بر ابعاد سازمان یادگیرنده (موردمطالعه: دانشگاه‌های آزاد استان گیلان)

صفحه 77-95

10.22034/jmep.2020.243532.1029

طالب اقبالی برمچی


6. رابطه میان ادراک لیاقت، احساس انسجام و مسئولیت‌پذیری با خلاقیت شغلی دبیران دبیرستان‌های دولتی دخترانه تنکابن

صفحه 97-112

10.22034/jmep.2020.246591.1034

اکرم ترویجی؛ مرتضی ترخان


7. بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی و بازی‌های کامپیوتری بر میزان پرخاشگری و اضطراب تحصیلی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم منطقه 8 شهر تهران

صفحه 113-132

10.22034/jmep.2020.240980.1026

زهرا بالازاده