مقاله پژوهشی (کمی )

1. تاثیر آموزش موسیقی بر بهزیستی روانشناختی دانش آموزان

صفحه 1-13

10.22034/jmep.2020.218352.1001

جواد مهربان


2. نقش جو مدرسه و هوش هیجانی در خودکارآمدی کارآفرینانه دانش آموزان دختر هنرستان های شهر مشهد

صفحه 15-36

10.22034/jmep.2020.227912.1010

آزاده امیری


3. نیازسنجی معلمان شاغل آموزش و پرورش استثنائی شهر تبریز به آموزش مناسب و ارزشیابی آثار آن در اجرا

صفحه 37-53

10.22034/jmep.2020.227749.1008

رحمت اله عظیمی


4. رابطه سواد اطلاعاتی با رشته تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد مرودشت

صفحه 55-69

10.22034/jmep.2020.226555.1004

زهرا خواجه علی جهانتیغی


5. تبیین رابطه بین خلاقیت و توانمند سازی نیروی انسانی در آموزش و پرورش شهر کاشان

صفحه 71-86

10.22034/jmep.2020.227901.1009

سلیمان بهرام زاده


6. رابطه خودشیفتگی و منبع کنترل با موفقیت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

صفحه 87-103

10.22034/jmep.2020.227075.1007

مهران شورج