مقاله پژوهشی (کمی )

1. نقش کیفیت آموزش‌های ضمن خدمت در رفتار شهروندی سازمانی معلمان مقطع متوسطه

صفحه 1-13

10.22034/jmep.2019.100580

عباداله هادی پور


2. بررسی عوامل مؤثر در گرایش انتخاب رشته تحصیلی در دانش‌آموزان

صفحه 15-30

10.22034/jmep.2019.100581

سمیه مختار زاده بازرگانی؛ سعید علیزاده


3. تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر توسعه سازمان یادگیرنده (موردمطالعه: دانشگاه‌های علمی– کاربردی غرب استان مازندران)

صفحه 31-43

10.22034/jmep.2019.100582

مهدی خداپرست


4. رابطه بین سبک‌های یادگیری با مهارت‌های زبان‌آموزی دانش‎آموزان دوره متوسطه

صفحه 45-62

10.22034/jmep.2019.100583

جواد سلیمانپور


مقاله پژوهشی (کیفی )

5. تحلیل استنادی مآخذ تولیدات علمی منتشرشده اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن در پایگاه‌های آی‎اس‎آی،آی‎اس‎سی،و اسکاپوس

صفحه 63-84

10.22034/jmep.2019.100584

سید رسول تودار


مقاله پژوهشی (کمی )

6. رابطه عدالت سازمانی و تعهد سازمانی با پاسخ‎گوئی مدیران در دانشگاه آزاد اسلامی (مطالعه موردی: واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی غرب استان مازندران

صفحه 85-101

10.22034/jmep.2019.100585

اباصلت نورایی


7. نقش میانجی سبک‌های پردازش هیجانی در رابطه بین ریتم‌های شبانه‌روزی با فراحافظه در دانشجویان

صفحه 103-117

10.22034/jmep.2019.100586

سرور حسن زاده