تأثیر اشتیاق تحصیلی و جدیت تحصیلی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره ابتدایی منطقه 7 شهر کرج

حمید ابوطالبی

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 119-134

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.267311.1047

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش اشتیاق تحصیلی و جدیت تحصیلی در پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره ابتدایی منطقه هفت شهر کرج انجام شد. این مطالعه از نوع توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره ابتدایی منطقه هفت شهر کرج در سال تحصیلی 1398-1397 به تعداد 8500 نفر بود. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد ...  بیشتر

مقایسه افشای هیجانی، تحمل آشفتگی و سبک زندگی دانش آموزان تیزهوش و عادی

ام البنین رمجی؛ ایرج شاکری نیا

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 119-140

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.316932.1087

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه افشای هیجانی، تحمل آشفتگی و سبک زندگی میان دانش آموزان مدارس پسرانه تیزهوش و عادی شهرستان تنکابن است. روش پژوهش به لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی و از حیث هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان پایه‌های های هفتم، هشتم و نهم مدارس پسرانه تیز هوش و عادی شهرستان تنکابن به تعداد 525 نفر تشکیل دادند. تعداد 120 ...  بیشتر

بررسی نقش واسطه‌ای روحیه تدریس‌گری معلمان در رابطه بین مهارت‌های سرپرستی مدیران با کیفیت تدریس معلمان (مدیران و معلمان شهرستان هوراند)

عباس نجفی پور تابستانق؛ زهرا حسینی؛ نرمین فرجی؛ مائده ابراهیمی زاهد

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 125-147

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.356118.1132

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش واسطه‌ای روحیه تدریس‌گری معلمان در رابطه بین مهارت‌های سرپرستی مدیران با کیفیت تدریس معلمان انجام شد. روش این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه 512 نفر از مدیران و معلمان شهرستان هوراند در سال تحصیلی 1401-1400 بودند که از این تعداد 124 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس به عنوان حجم نمونه ...  بیشتر

رابطه طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و فرسودگی شغلی با نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی

زهرا امینی؛ وحید خوش روش

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 133-163

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.246519.1033

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تحلیل رابطه بین طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و فرسودگی شغلی با نقش میانجی سرمایه روان‌شناختی است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی و از حیث هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران که در سال تحصیلی 1398-1397 مشغول به خدمت تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
ارائه الگوی آموزش با رویکرد مدیریت دانش در بانک‌ها و نهادهای مالی

فاطمه حمیدی؛ نجلا حریری؛ فهیمه با ب الحوائجی؛ حسین عباسیان

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 141-168

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.400584.1206

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق ارائه الگوی آموزش با رویکرد مدیریت دانش در بانک ملی ایران است. از این رو، یک پژوهش کاربردی – توسعه­ای است که در سایر بانک­ها و نهادهای مالی کاربرد دارد. روش تحقیق کمی از نوع پیمایشی- تحلیلی است. جامعه آماری 1156 نفر شامل کارشناسان و مدیران میانی بخش ستاد بانک ملی در استان تهران بودند. برای محاسبه حجم نمونه از ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
طراحی الگوی کیفی تکیه‌گاه سازی آموزشی برای دانش آموزان مقطع متوسطه

مریم سوری؛ محمد مجتبی زاده؛ رسول داودی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 142-161

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.357712.1134

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی کیفی تکیه­ گاه سازی آموزشی برای دانش آموزان مقطع متوسطه می‌باشد. روش تحقیق کیفی و از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری شامل خبرگان و متخصصان حوزه یادگیری - یاددهی، روش­های تدریس و تکیه­گاه سازی و اسناد مکتوب مرتبط با موضوع می‌باشد و با روش نمونه گیری گلوله برفی برای خبرگان و نمونه گیری ...  بیشتر

تعیین تأثیر راهبرد کار احساسی معلم و عدالت اخلاقی با نقش میانجی بهزیستی در کار معلمان زن مراکز استعداد های درخشان

خاتون وکیلی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 143-160

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.377314.1154

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تعیین تأثیر راهبرد کار احساسی معلم و عدالت اخلاقی با نقش میانجی بهزیستی در کار معلمان زن مراکز استعدادهای درخشان می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرای پژوهش, توصیفی- همبستگی؛ و به طور مشخص مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه پژوهش معلمان زن مراکز استعدادهای درخشان مراکز بابل و ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
شناسایی ابعاد، مولفه‌ها و شاخصهای مدیریت مدرسه محوری بر مبنای ارزش‌های اسلامی- ایرانی

مسعود تقیانی؛ معصومه اولادیان؛ محمود صفری

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 144-167

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.375433.1143

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد، مولفه­ها و شاخصهای مدیریت مدرسه محوری بر مبنای ارزش‌های اسلامی- ایرانی می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع توصیفی و تحلیل مضمون می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 19 نفر از اساتید دانشگاه در سال 1401-1400 و مسئولین با سابقه در آموزش و پرورش می‎باشد. روش نمونه گیری ...  بیشتر

ارائه مدل ساختاری از تحلیل رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با انگیزه پیشرفت با تأکید بر نقش میانجی سازگاری تحصیلی دانش آموزان

لیلا طالبی خانسری

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 151-173

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.302567.1065

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، ارائه مدل ساختاری از تحلیل رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با انگیزه پیشرفت با تأکید بر نقش میانجی سازگاری تحصیلی دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه اول قزوین بوده است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را دانش‌آموزان مدارس دخترانه دوره متوسطه قزوین به تعداد 2613 نفر تشکیل می‌دهند. حجم نمونه ...  بیشتر

رابطه مهارت‌های ارتباطی معلمان با بهزیستی تحصیلی دانش آموزان با تأکید بر نقش میانجی سازگاری تحصیلی در مدارس دخترانه متوسطه اول شهرستان کاشمر

جواد شالیان

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 167-195

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.282353.1056

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی معلمان با بهزیستی تحصیلی با تأکید بر نقش میانجی سازگاری تحصیلی دانش آموزان انجام شد. روش تحقیق توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش معلمان و دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه اول شهرستان کاشمر بودند که تعداد 143 نفر معلم بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و تعداد ...  بیشتر

تدوین الگوی رضایت شغلی بر اساس توانمندسازی شغلی و شایستگی حرفه‌ای

محمد ایزدیان شیجانی؛ میترا صدوقی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 141-164

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.287836.1076

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، تدوین الگوی رضایت شغلی بر اساس توانمندسازی شغلی و شایستگی حرفه‌ای است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی و از حیث هدف کاربردی بود. جامعه آماری تحقیق را معلمان مدارس متوسطه شهر رشت به تعداد 837 نفر تشکیل دادند. تعداد 263 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های ...  بیشتر

مدیریت
بررسی تأثیر رهبری اصیل بر خشنودی شغلی کارکنان با تاکید بر نقش میانجی درگیری شغلی

محمد هادی عسگری

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 161-183

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.314242.1078

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری اصیل بر خشنودی شغلی کارکنان با تاکید بر نقش میانجی درگیری شغلی انجام شد. روش این مطالعه از نوع توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش کارکنان و مدیران سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به تعداد 311 نفر (275 نفر کارمند و 36 نفر مدیر) بودند که از این تعداد، 158 نفر بر اساس فرمول کوکران و به روش نمونه گیری تصادفی ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
شناسایی عوامل موثر بر تضعیف کارآفرینی در دانش آموختگان دانشگاه های پیام نور استان تهران

علیرضا زارع داویجانی؛ خدیجه خانزادی؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ نادر سلیمانی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 168-194

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.396987.1191

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر تضعیف کارآفرینی در دانش اموختگان دانشگاهی دانشگاه های پیام نور استان تهران می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته (کیفی-کمی), از نوع تحلیل مضمون و از نظر ماهیت از نوع تحقیق های اکتشافی می باشد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 11 نفر از خبرگان در حوزه کارآفرینی و اساتید ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
ارائه‌ مدل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری علمی در نظام آموزش عالی ایران: یک مطالعۀ ساختاری تفسیری

سیروس منصوری؛ مهدیه رضایی؛ داوود رمضانی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 169-192

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.399095.1202

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری علمی در نظام آموزش­ عالی ایران انجام شد. روش پژوهش، مطالعه موردی از نوع مدل­سازی بود. جامعه‌ی آماری پژوهش، خبرگان آشنا به حوزه گردشگری علمی شامل اعضای هیأت علمی دانشگاه­های ایران بودند که به صورت نمونه­گیری هدفمند 37 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری اطلاعات شامل اسناد، ...  بیشتر

مدیریت
واکاوی ابعاد و مولفه های مدل توسعه یافته جانشین پروری مبتنی بر شایستگی در سازمان های آموزش محور با رویکرد فراترکیب

مهدی خداپرست؛ داود کیاکجوری؛ سید جواد مرتضوی امیری؛ سیداحمد جعفری کلاریجانی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 193-220

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.384659.1160

چکیده
  هدف این پژوهش واکاوی ابعاد و مولفه های مدل توسعه یافته جانشین پروری مبتنی بر شایستگی درسازمان های آموزش محور با رویکرد فراترکیب می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه جمع‌آوری داده‌ها به شکل کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش با رویکرد فراترکیب می‎باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه مطالعات انجام‌شده در بازه زمانی برای پژوهش‌های ...  بیشتر

مدیریت
ارائه الگوی پرورش مدیران راهبردی کشور براساس رویکرد نظریه داده بنیاد

باب اله نعمتی؛ رضا توکلی مقدم

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 221-243

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.409667.1226

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه الگوی پرورش مدیران راهبردی کشور براساس رویکرد نظریه داده بنیاد در وزارت امور اقتصاد و دارایی می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع تحلیل مضمون و از نظر ماهیت، از نوع تحقیق­های اکتشافی می­ باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 12 نفر از اساتید دانشگاه در زمینه مدیریت و مدیران ارشد ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
طراحی مدل برنامه درسی مدارس مجازی در دوره دوم متوسطه شهرستان خواف

علیرضا زنگنه؛ رضا والا؛ علا الدین اعتماد اهری

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 244-262

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.384820.1162

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی مدل برنامه درسی مدارس مجازی در دوره دوم متوسطه شهرستان خواف می‌باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش اجرای پژوهش, پیمایشی؛ و به طور مشخص مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه آماری را کل دبیران مشغول در مدارس متوسطه دوم شهرستان خواف (خراسان رضوی)، به تعداد 260 نفر, تشکیل داد که براساس جدول ...  بیشتر

مدیریت
طراحی الگوی مدیریت بحران برای مدیران دانشگاه فرهنگیان

فریبا عبدی؛ رسول داودی؛ نقی کمالی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 263-279

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.413031.1240

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی مدیریت بحران برای مدیران دانشگاه فرهنگیان می‌باشد. روش تحقیق کیفی و از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل 16 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران و اعضای هئیت علمی که دارای سابقة فعالیت در مدیریت بحران داشتند       می­باشد که به‌صورت فردی مصاحبه شد و با روش نمونه­گیری ...  بیشتر

مدیریت
واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های مدیریت پایدار منابع انسانی در دانشگاه‌های آزاد استان فارس با رویکرد کیفی

میترا رستگار؛ نادر شهامت؛ مسلم صالحی؛ رضا زارعی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 280-303

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.390184.1177

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، واکاوی ابعاد و مؤلفه‌های  مدیریت پایدار منابع انسانی در  دانشگاه‌های آزاد استان فارس می‌باشد. روش تحقیق کیفی و از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری شامل 18 نفر از اعضای هیئت علمی و کارکنان و کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس می‌باشند که با نمونه گیری هدفمند و با تکنیک ملاک محور انتخاب شدند. ...  بیشتر

مدیریت
نقش میانجی مکانیسم کامیابی در کار در تاثیرگذاری ویژگی‌های شخصیتی مثبت بر خود رهبری با تاکید بر نقش تعدیل‌گر شخصیت فعال

پیمان اکبری؛ مرضیه دهقانی زاده؛ زلیخا فصیح مفرد

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.387966.1168

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجی مکانیسم کامیابی در کار در تاثیرگذاری ویژگی­های شخصیتی بر خود رهبری با تاکید بر نقش تعدیل­گر شخصیت فعال می­باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی ـ همبستگی است. جامعه آماری (300 نفر) کارکنان کارخانه سپاهان باطری بوده که با روش تصادفی ساده و از طریق فرمول کوکران (169 نفر) انتخاب ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مهارت‌های مدیریت کلاس بر جوّ روانی-اجتماعی کلاس و خودکارآمدی معلمان

فرزانه آذربویه؛ ناصر ناستی زایی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 14-32

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.325680.1092

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مدیریت کلاس بر جوّ روانی- اجتماعی کلاس و خودکارآمدی معلمان انجام گرفت. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان جدیدالاستخدام شهر زابل (استان سیستان و بلوچستان) در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل می‌دهد. نمونه آماری شامل 30 نفر معلم می‌باشد ...  بیشتر

مدیریت
طراحی مدل شایستگی‌های رهبری دوسوتوان در سیستم‌های اجتماعی

معصومه محترم؛ زهرا پاکباز

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 25-48

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.390813.1179

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی شایستگی‌های مرتبط با رهبری دوسوتوان در سیستم ­های اجتماعی بود؛ لازم به ذکر است که پژوهش پیش­رو از حیث هدف کاربردی است، رویکرد پژوهش کیفی و روش پژوهش فراترکیب می‌باشد. برای انجام این پژوهش، مراحل هفت­گانه ­ی سندلوسکی و باروسو (2007) که از جامعیت لازم برخوردار است استفاده گردید. به­ منظور اطمینان و ...  بیشتر

مدل‌سازی ساختاری تأثیر مهارت‌های مدیریتی مدیران بر خشنودی شغلی معلمان

هدی عربی مکی آبادی؛ الهام حیدری

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 32-52

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.327496.1097

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر مهارت‌های مدیریتی مدیران بر خشنودی شغلی معلمان انجام شد. روش این مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش معلمان و مدیران دوره ابتدایی شهر شیراز در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 773 نفر (690 نفر معلم و 83 نفر مدیر) بودند که از این تعداد،244 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده ...  بیشتر

مدیریت
شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار و اثرپذیر رهبری کوانتومی در حوزه شبکه‌های اجتماعی

روزبه حاجی زاده مجدی؛ شهرام فتاحی؛ ایرج رنجبر

دوره 5، شماره 3 ، آذر 1402، ، صفحه 49-69

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.396988.1192

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار و اثرپذیر رهبری کوانتومی سازمان صداوسیما در حوزه شبکه‌های اجتماعی می باشد. روش پژوهش کمی و از نوع کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل 15 نفر از خبرگان عرصه رسانه، اساتید علوم سیاسی، اساتید مدیریت رسانه و مدیریت می‌باشند که به روش نمونه‌گیری هدفمند و در دسترس انتخاب و جهت انجام ...  بیشتر

رابطه جهت گیری هدف و خودپنداره تحصیلی با اشتیاق به مدرسه با نقش میانجی پایستگی تحصیلی دانش آموزان

نرجس ملکیان؛ سمیرا پالی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 53-71

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.316798.1085

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه جهت گیری هدف و خودپنداره تحصیلی با اشتیاق به مدرسه با نقش میانجی پایستگی تحصیلی دانش آموزان انجام شد.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها ماهیت توصیفی- همبستگی است.جامعه آماری دانش آموزان مدارس دخترانه ابتدایی شهر رحیم آباد به تعداد1767 نفر بوده که به کمک روش نمونه گیری تصادفی خوشه ...  بیشتر