26. تأثیر جو مسموم سازمانی بر مدیریت تصویرپردازی معلمان با نقش میانجی‌اهمال کاری

حسینعلی میر؛ ناصر ناستی زایی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 37-58

http://dx.doi.org/10.22034/jmep.2022.325776.1094

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر جو مسموم سازمانی بر مدیریت تصویرپردازی معلمان با نقش میانجی اهمال کاری انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی– همبستگی بود. 223 نفر از معلمان شهر هامون (واقع در استان سیستان و بلوچستان) در سال تحصیلی 1401-1400 به شیوه نمونه‌گیری تصادفی– طبقه‌ای (بر حسب جنسیت) از طریق پرسشنامه‌های جو مسموم سازمانی، مدیریت تصویرپردازی ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
27. نقش میانجی شادکامی و انگیزش تحصیلی در رابطه میان خودراهبری یادگیری با پذیرش اجتماعی در دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان تنکابن

سمیرا پالی؛ لیلا اذعانی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 39-58

http://dx.doi.org/10.22034/jmep.2020.241484.1027

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش میانجی شادکامی و انگیزش تحصیلی در رابطه میان خودراهبری یادگیری با پذیرش اجتماعی در دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان تنکابن انجام شد. انجام شد. روش پژوهش توصیفی - همبستگی بود. جامعه این تحقیق دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان تنکابن بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای 204 ...  بیشتر

28. ارائه مدل شایستگی کارکنان دانشگاه پیام نور با روش‌شناختی تئوری داده بنیاد

زهرا خواجه علی جهانتیغی؛ معصومه عبدالهی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 43-68

http://dx.doi.org/10.22034/jmep.2020.240743.1025

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه مدل شایستگی کارکنان دانشگاه پیام نور با روش‌شناختی تئوری داده بنیاد بود. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع داده کیفی و از نوع داده بنیاد بود. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان و خبرگان دانشگاه پیام نور بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و اصل اشباع 25 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شد. در این پژوهش به‌منظور ...  بیشتر

29. نقش میانجی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در تأثیر فعالیت‌های توسعه منابع انسانی بر نوآوری کارکنان (مورد کارکنان دانشگاه شهید باهنرکرمان)

زهرا پوررشیدی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 49-76

http://dx.doi.org/10.22034/jmep.2021.296856.1063

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، سنجش تأثیر فعالیت‌های توسعه منابع انسانی بر نوآوری کارکنان با نقش میانجی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در بین کارکنان دانشگاه شهید باهنرکرمان بوده است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی و از حیث هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را روسا، معاونین، مدیران اداری به تعداد 50 نفر و کارکنان شهید باهنرکرمان به تعداد ...  بیشتر

30. نقش میانجی بی تفاوتی سازمانی در رابطه میان فلات زدگی شغلی با سلامت اداری کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر تبریز

جواد مهربان

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 55-82

http://dx.doi.org/10.22034/jmep.2021.279133.1054

چکیده
  منابع انسانی وفادار و سازگار با اهداف و ارزش‌های سازمانی که فراتر از وظایف مقرر در شرح شغل خود فعالیت کند، عامل مهمی در اثربخشی سازمانی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان فلات زدگی شغلی با سلامت اداری کارکنان با نقش میانجی بی‌تفاوتی سازمانی انجام شد. روش تحقیق توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری همه کارکنان ادارات آموزش‌وپرورش ...  بیشتر

31. شناسایی و تحلیل عوامل موثر برپیامدهای انتخاب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان

عظیمه متکلم

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 55-88

http://dx.doi.org/10.22034/jmep.2021.300011.1064

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر پیامدهای انتخاب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان است که به روش آمیخته انجام شده است. در این پژوهش در بخش کیفی از تکنیک دلفی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاه فرهنگیان در پردیس‌های واقع در سه استان آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل به تعداد 550 نفر است؛ که در مرحله کیفی 27 نفر از ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
32. رابطه بین سبک‌های یادگیری با مهارت‌های زبان‌آموزی دانش‎آموزان دوره متوسطه

جواد سلیمانپور

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1398، ، صفحه 45-62

http://dx.doi.org/10.22034/jmep.2019.100583

چکیده
  توجه به سبک‌های یادگیری و مؤلفه‌های تعیین‌کننده آن برای دانش‌آموزان از ضروریات تعلیم و تربیت در دنیای امروز است. پژوهش حاضر درصدد بررسی رابطهٔ بین سبک‌های یادگیری (با توجه به مؤلفه‌های اصلی آن) با مهارت‌های زبان‌آموزی (زبان انگلیسی) است. بدین منظور جامعه آماری پژوهش، دبیرستان‌های شهرستان چالوس به تعداد 1260 نفر است که به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
33. کاربرد مؤلفه‌های تکنولوژی آموزشی در منابع اصلی برنامه‌ریزی درسی

لیلا پلوئی؛ فائزه فرهادیان

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 49-69

http://dx.doi.org/10.22034/jmep.2020.233969.1015

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان کاربست مؤلفه‌های تکنولوژی آموزشی در منابع اصلی برنامه‌ریزی درسی بوده است. این پژوهش از نوع تحلیل محتوا بود و جامعه آماری آن شامل کلیه منابع اصلی برنامه‌ریزی درسی در سطح دانشگاه بوده است. با روش نمونه‌گیری هدفمند نُه کتاب به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها چک‌لیست مؤلفه‌های تکنولوژی ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
34. رابطه سواد اطلاعاتی با رشته تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد مرودشت

زهرا خواجه علی جهانتیغی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 55-69

http://dx.doi.org/10.22034/jmep.2020.226555.1004

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و رشته تحصیلی انجام شد. روش پژوهش توصیفی همبستگی بود و جامعه آماری این مطالعه شامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در چهار حوزه تحصیلی فنی و مهندسی، مدیریت و حسابداری، روان شناسی و علوم تربیتی و آموزش زبان انگلیسی به حجم 6500 نفر بودند. با استفاده از فرمول کوکران 363 دانشجو با ...  بیشتر

35. تأثیر هوش هیجانی و مهارت‎های ارتباطی بر شیوه‌های مدیریت تعارض در بین مدیران آموزشی مدارس

ناصر محمدی احمدآبادی؛ طاهره فلاح زاده

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 55-81

http://dx.doi.org/10.22034/jmep.2021.268890.1048

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش هیجانی و مهارت‎های ارتباطی مدیران آموزشی مدارس دولتی شهر اردکان در سه مقطع دبستان، متوسطه اول و متوسطه دوم بر شیوه‌های مدیریت تعارض در سال تحصیلی 1398- 1399 با روش توصیفی انجام شده است. به این منظور همة ۹۸ نفر از مدیران جامعة مذکور به عنوان گروه نمونه انتخاب و پس از طی مراحل اداری و جلسه توجیهی اولیه به ...  بیشتر

مدیریت
36. رابطه اخلاق حرفه‌ای با مدیریت تعارض در مدیران دبیرستانهای غرب استان مازندران

مهدی شعبانی آزادبنی؛ محمود صفری

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 59-76

http://dx.doi.org/10.22034/jmep.2020.242850.1028

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین اخلاق حرفه‌ای و مؤلفه‌های مدیریت تعارض در مدیران دبیرستان‌های غرب استان مازندران انجام شد. این پژوهش با روش توصیفی- همبستگی انجام شد. جامعه آماری آن شامل کلیه مدیران دبیرستان‌های غرب استان مازندران بودند که با استفاده از جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 152 نفر بر اساس روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای ...  بیشتر

مدیریت
37. مدل سازی ساختاری تأثیر سرپرستی توهین آمیز بر رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه: مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمان)

اسداله علیرضایی؛ محمد امامی کورنده؛ اسما عباسقلی زاده؛ زهرا یزدانی کچوئی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 59-80

http://dx.doi.org/10.22034/jmep.2022.325733.1093

چکیده
  هدف تحقیق حاضر مدل سازی ساختاری تأثیر سرپرستی توهین آمیز بر رفتار شهروندی سازمانی در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمان می‌باشد. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کلیه کارکنان در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای استان کرمان که تعداد آن‌ها در سال 1400 به 207 نفر ...  بیشتر

مدیریت
38. تأثیر رهبری مثبت‌گرا بر اشتیاق به کار با میانجی‌گری توانمندسازی روان‌شناختی مدیران مقطع متوسطه شهر سبزوار

سمیرا صفرزاده؛ علی محمد ناعمی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 69-92

http://dx.doi.org/10.22034/jmep.2020.248173.1036

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر رهبری مثبت‌گرا بر اشتیاق به کار با میانجی‌گری توانمندسازی روان‌شناختی مدیران مقطع متوسطه شهر سبزوار در سال تحصیلی 99-1398 صورت گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی با تأکید بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران مقطع متوسطه (دوره اول ...  بیشتر

39. رابطه میان هوش هیجانی و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مقطع پیش‌دانشگاهی با استفاده از نقش میانجی سلامت روانی

خدیجه حسینی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 77-98

http://dx.doi.org/10.22034/jmep.2021.294708.1060

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش میانجی سلامت روانی در رابطه میان هوش هیجانی و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مقطع پیش‌دانشگاهی گچساران انجام شد. روش پژوهش توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه دانش آموزان مقطع پیش‌دانشگاهی گچساران به تعداد 958 نفر بودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 274 نفر تعیین شد که بر اساس روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

40. تأثیر آموزش‌های پژوهش محور بر خودراهبری دانش‌آموزان دختر پایه نهم

نیره السادات حسینی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 83-108

http://dx.doi.org/10.22034/jmep.2021.276076.1049

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش پژوهش محور بر خودراهبری دانش‌آموزان دختر پایه نهم شهرستان تنکابن انجام شد. پژوهش حاضر شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این مطالعه دانش‌آموزان دختر پایه نهم شهرستان تنکابن بود. حجم نمونه شامل 40 دانش‌آموز بود که به شیوه تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای، انتخاب ...  بیشتر

41. بررسی فرسودگی شغلی معلمان با توجه به نقش واسطه‌ای خودکنترلی و حمایت اجتماعی در همه‌گیری کرونا

رضا شیبانی فر

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 89-112

http://dx.doi.org/10.22034/jmep.2021.310884.1071

چکیده
  همه‌گیری کرونا ازنظر برنامه‌های آموزشی فشـــار زیادی بر معلمان وارد کرده اســت. لذا پژوهش حاضر باهدف بررسی فرسودگی شغلی معلمان با توجه به نقش واسطه‌ای خودکنترلی و حمایت اجتماعی در همه‌گیری کرونا انجام شد. طرح پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود و جامعه آن شامل 110 نفر معلمان مقطع ابتدایی شهر بروجرد در سال تحصیلی 1400-1399 بود. حجم نمونه ...  بیشتر

مدیریت
42. تحلیل استنادی مآخذ تولیدات علمی منتشرشده اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن در پایگاه‌های آی‎اس‎آی،آی‎اس‎سی،و اسکاپوس

سید رسول تودار

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1398، ، صفحه 63-84

http://dx.doi.org/10.22034/jmep.2019.100584

چکیده
  در این پژوهش به بررسی مقالات منتشرشده اعضای هیئت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن در منابع معتبر علمی در پایگاه‌های آی‎اس‎آی، آی‎اس‎سی و اسکاپوس پرداخته شده است. نوع این پژوهش کاربردی است و به روش کتاب‌سنجی و با استفاده از فن تحلیل استنادی انجام شده است. یافته‌های این پژوهش نشان داد در مجموع 7166 استناد توسط این گروه ...  بیشتر

مدیریت
43. تبیین رابطه بین خلاقیت و توانمند سازی نیروی انسانی در آموزش و پرورش شهر کاشان

سلیمان بهرام زاده

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 71-86

http://dx.doi.org/10.22034/jmep.2020.227901.1009

چکیده
  اعتماد در سازمان‌ها در سایه خلاقیت ایجاد می‌شود و شرایط کاری و رقابت سازمان‌ها بیش از هر چیز دیگری مدیران را وادار به توانمندسازی کارکنان می‌کند. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین خلاقیت و توانمندسازی نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش شهر کاشان انجام شد. این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی بود و جامعه آماری آن شامل معلمان و مدیران مدارس ...  بیشتر

44. رابطه بین سبک فرزند پروری والدین کارکرد خانواده با مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی

مریم عباس قربانی؛ فریما نقدی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 71-86

http://dx.doi.org/10.22034/jmep.2020.235295.1018

چکیده
  هدف پژوهش حاضر رابطه بین سبک فرزندپروری والدین و کارکرد خانواده با مشکلات رفتاری کودکان پیش‌دبستانی بود. روش این پژوهش، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه مراکز پیش‌دبستانی شهر قزوین بودند که به روش خوشه‌ای 5 مرکز پیش‌دبستانی به‌تصادف انتخاب و از هر مرکز پیش‌دبستانی یک کلاس و از هر کلاس 20 نوآموز به‌صورت تصادفی انتخاب ...  بیشتر

مدیریت
45. بررسی اثرات فرهنگ‌سازمانی بر ابعاد سازمان یادگیرنده (موردمطالعه: دانشگاه‌های آزاد استان گیلان)

طالب اقبالی برمچی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 77-95

http://dx.doi.org/10.22034/jmep.2020.243532.1029

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات فرهنگ‌سازمانی بر ابعاد سازمان یادگیرنده کارکنان و مدیران دانشگاه‌های آزاد استان گیلان انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان و مدیران دانشگاه‌های آزاد استان گیلان بودند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و نمونه‌ای به حجم 270 نفر با ...  بیشتر

46. رابطه سواد اطلاعاتی و کیفیت تدریس معلمان با بهزیستی تحصیلی با نقش تعدیلگر راهبردهای مطالعه دانش آموزان

عادله رشوندی؛ هایده عاشوری

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 81-102

http://dx.doi.org/10.22034/jmep.2022.316931.1086

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، سنجش رابطه سواد اطلاعاتی و کیفیت تدریس معلمان با بهزیستی تحصیلی با نقش تعدیلگر راهبردهای مطالعه دانش آموزان مدارس دخترانه مقطع متوسطه اول تنکابن است. روش پژوهش به لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی و از حیث هدف کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهرستان تنکابن به تعداد 2571 نفر و معلمان مدارس ...  بیشتر

47. تأثیر آموزش الکترونیکی بر کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران

مهتاب جعفری

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 83-100

http://dx.doi.org/10.22034/jmep.2021.263793.1045

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش آموزش الکترونیکی در کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران انجام شد. روش مطالعه توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران به تعداد 1200 نفر بودند. بر اساس کرجسی و مورگان تعداد 290 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب ...  بیشتر

مدیریت
48. تأثیر سبک رهبری تحول‌آفرین مدیران بر تحلیل رفتگی معلمان مدارس متوسطه شهر رویان

محمدرضا منصورکیایی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 93-111

http://dx.doi.org/10.22034/jmep.2020.254202.1037

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر سبک رهبری تحول‌آفرین مدیران بر تحلیل رفتگی شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر رویان انجام شد. روش مطالعه حاضر، توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این مطالعه مدیران و معلمان مدارس متوسطه رویان بودند. با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه 86 نفر تعیین شد که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار ...  بیشتر

مدیریت
49. رابطه ویژگی‌های شخصیتی با حمایت اجتماعی، رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان

میترا نورادی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 99-127

http://dx.doi.org/10.22034/jmep.2021.295055.1061

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه میان ویژگی‌های شخصیتی با حمایت اجتماعی، رضایت از زندگی و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور یزد انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل دانشجویان رشته روان‌شناسی دانشگاه پیام نور یزد در سال تحصیلی 1400-1399 به تعداد 477 نفر بودند. حجم نمونه تحقیق بر اساس جدول کرجسی و مورگان ...  بیشتر

50. بررسی مقایسه‌ای مدیریت کوانتومی، بهره‌وری منابع انسانی و همدلی سازمانی در آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشگاه‌های لرستان و علوم پزشکی لرستان)

مریم نظرزاده؛ ایرج نیک پی؛ عباس معدن دار آرانی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 109-138

http://dx.doi.org/10.22034/jmep.2021.283659.1057

چکیده
  با توجه به نقش آموزش عالی در تولید علم و دانش، انتظار می‌رود که در به‌کارگیری دانش به‌روز و کارآمد نیز پیشرو باشد. در این راستا، موضوع توجه به روش‌های نوین مدیریتی و موضوع ارتباطات در سازمان‌های نو در جهت افزایش بهره‌وری کارکنان هدف پژوهش حاضر است. در پژوهش حاضر سه مفهوم مدیریتی سازگار با دانشگاه‌های نو، مدیریت کوانتومی، بهره‌وری ...  بیشتر