تأثیر امنیت شغلی بر بالندگی سازمانی با میانجی‌گری اشتراک دانش (مورد مطالعه: دانشگاه کردستان)

مسعود رامرودی؛ مسلم میهن دوست؛ منصور بخت

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 21-39

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.334928.1107

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر امنیت شغلی بر بالندگی سازمانی با میانجی‌گری اشتراک دانش انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی–همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاه کردستان در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که 190 نفر به شیوه نمونه‌گیری تصادفی– طبقه‌ای از طریق پرسشنامه‌های امنیت شغلی (Neysi, 2002)، بالندگی سازمانی (Spides, 2007) و اشتراک ...  بیشتر

تأثیر منابع انسانی و مالی بر فرایند برنامه ریزی عملیاتی در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رضا بشارتی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 21-41

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.340158.1115

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عامل "منابع انسانی و مالی" بر فرایند برنامه ریزی عملیاتی در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است. در این پژوهش کاربردی که برای انجام آن از روش‌های مروری، تطبیقی و کمی استفاده شد، تعداد ۱۷۶ نفر از صاحب نظران برنامه ریزی شرکت کردند. جهت جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده ...  بیشتر

ارائه مدل ساختاری تأثیر رهبری دانشی و سلامت سازمانی درک‌شده بر شور و شوق کاری با تاکید بر نقش میانجی صمیمیت سازمانی

جعفر بیک زاد

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 22-42

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.380739.1151

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل ساختاری تأثیر رهبری دانشی و سلامت سازمانی درک‌شده بر شور و شوق کاری با تاکید بر نقش میانجی صمیمیت سازمانی در کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان غربی است. این پژوهش از نوع کاربردی، و از حیث روش، توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعة آماری پژوهش دربرگیرندة کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان غربی به تعداد ...  بیشتر

مدیریت
بررسی تأثیر فرهنگ‌سازمانی سازگار گرا بر رفتارهای ناب مدیران مدارس با میانجی‌ گری رهبری مربی گرایانه

فرزانه سلطانقلی؛ محمدرضا اردلان؛ سیروس قنبری؛ افشین افضلی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 24-47

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.381978.1153

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر فرهنگ‌سازمانی سازگار گرادر رفتارهای ناب مدیران مدارس با میانجی‌گری رهبری مربی گرایانه آنان بود. جامعه پژوهش کلیه معلمان دوره ابتدایی استان ایلام که از این جامعه با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی و بر مبنای فرمول کوکران نمونه‌ای به حجم 339 معلم انتخاب شد. روش پژوهش کمی از نوع مطالعات همبستگی و رویکرد ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های کاربرد فناوری‌های نوین در دانشگاه نسل چهارم

عصمت سیفی؛ امینه احمدی؛ مجتبی معظمی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 24-51

https://doi.org/10.22034/jmep.2024.426783.1282

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های کاربرد فناوری‌های نوین در دانشگاه نسل چهارم می‌باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی، از نوع توصیفی و تحلیل مضمون می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 10 نفراز متخصصان آموزش عالی، اساتید برجسته که آشنا به کار تحقیق در زمینه مورد مطالعه هستند انتخاب شد. از روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

نقش واسطه‌گری انگیزش تحصیلی در رابطه بین هویت تحصیلی با ابعاد بهزیستی هیجانی در دانش‌آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان کاشان

زهرا اطهری؛ طهماسب کاوسی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 25-48

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.295757.1062

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، تعیین نقش واسطه‌گری انگیزش تحصیلی در رابطه بین هویت تحصیلی با ابعاد بهزیستی هیجانی در دانش‌آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهر کاشان بوده است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را دانش‌آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان کاشان به تعداد 1531 نفر تشکیل می‌دهند. حجم نمونه تحقیق با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

تاثیر مسئولیت اجتماعی دبیران ورزش بر بهینه سازی اوقات فراغت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان

شهاب بهرامی؛ محمد سعید کیانی؛ لیلا نظری؛ لیلا شهبازپور

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 29-54

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.305155.1068

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی دبیران ورزش بر بهینه‌سازی اوقات فراغت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان انجام شد. روش پژوهش، توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه مقطع دوم منطقه هفت شهر تهران به تعداد 2950 نفر بودند. حجم نمونه تحقیق بر اساس جدول کرجسی و مورگان 370 نفر تعیین شد ...  بیشتر

مقایسه یادگیری دانشجویان آموزش دیده به روش الگوی مدیریت با دانشجویان آموزش دیده به شیوه موجود در تدریس زبان دوم

لیلا پلوئی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 31-54

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.276285.1050

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین تفاوت یادگیری دانشجویان آموزش دیده به روش الگوی مدیریت با دانشجویان آموزش دیده به شیوه موجود در تدریس زبان دوم (مطالعه موردی: دانشجویان واحدهای تهران شمال و علوم و تحقیقات تهران) انجام شد.جامعه­آماری شامل دانشجویان واحدهای تهران شمال و علوم و تحقیقات مشعول به تحصیل  در سال 1399-1398 بوده است. حجم نمونه بر اساس ...  بیشتر

مدیریت
تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر توسعه سازمان یادگیرنده (موردمطالعه: دانشگاه‌های علمی– کاربردی غرب استان مازندران)

مهدی خداپرست

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1398، ، صفحه 31-43

https://doi.org/10.22034/jmep.2019.100582

چکیده
  در دنیای پیچیده و پویای کنونی، سازمان‌ها در صورتی می‌توانند مزایای رقابتی خود را حفظ کنند که به‌صورت موجودیتی واحد و یکپارچه بتوانند یادگیری سریع‌تری نسبت به رقبا داشته باشند.هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر توسعه سازمان یادگیرنده در دانشگاه‌های علمی - کاربردی غرب استان مازندران بود.جامعه آماری پژوهش شامل 220 نفر ...  بیشتر

تأثیر شبکه‌های اجتماعی در تغییر ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

سعید توکلی؛ محمد هادی منصور لکورج

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 35-48

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.231081.1013

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی در تغییر ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران غرب بود. بر طبق جدول مورگان 260 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای جمع‌آوری ...  بیشتر

نیازسنجی معلمان شاغل آموزش و پرورش استثنائی شهر تبریز به آموزش مناسب و ارزشیابی آثار آن در اجرا

رحمت اله عظیمی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 37-53

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.227749.1008

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی ‌نیازسنجی آموزشی معلمان شاغل آموزش و پرورش استثنائی شهر تبریز به آموزش مناسب و ارزشیابی آثار آن در اجرا انجام شد. روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه مورد مطالعه شامل معلمان شاغل در آموزش و پرورش استثنائی شهر تبریز بود که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله ...  بیشتر

رابطه اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاه با رضایت شغلی و باورهای خودکارآمدی (مورد مطالعه اساتید دانشگاه کرج)

رویا آقایی مطلق

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 37-53

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.260115.1041

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین اخلاق حرفه‌ای اساتید دانشگاه با رضایت شغلی و باورهای خودکارآمدی آن‌ها انجام شد. این مطالعه از نوع پژوهش‌های همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل همه اساتید هیأت علمی تمام‌وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در سال تحصیلی 98 - 1397 به تعداد 120 نفر بودند. بر اساس جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 92 نفر تعیین ...  بیشتر

تأثیر جو مسموم سازمانی بر مدیریت تصویرپردازی معلمان با نقش میانجی‌اهمال کاری

حسینعلی میر؛ ناصر ناستی زایی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 37-58

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.325776.1094

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر جو مسموم سازمانی بر مدیریت تصویرپردازی معلمان با نقش میانجی اهمال کاری انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی– همبستگی بود. 223 نفر از معلمان شهر هامون (واقع در استان سیستان و بلوچستان) در سال تحصیلی 1401-1400 به شیوه نمونه‌گیری تصادفی– طبقه‌ای (بر حسب جنسیت) از طریق پرسشنامه‌های جو مسموم سازمانی، مدیریت تصویرپردازی ...  بیشتر

نقش میانجی شادکامی و انگیزش تحصیلی در رابطه میان خودراهبری یادگیری با پذیرش اجتماعی در دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان تنکابن

سمیرا پالی؛ لیلا اذعانی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 39-58

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.241484.1027

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش میانجی شادکامی و انگیزش تحصیلی در رابطه میان خودراهبری یادگیری با پذیرش اجتماعی در دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان تنکابن انجام شد. انجام شد. روش پژوهش توصیفی - همبستگی بود. جامعه این تحقیق دانش آموزان دختر دوره دوم ابتدایی شهرستان تنکابن بودند. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای 204 ...  بیشتر

تحلیل عوامل مؤثر بر مدیریت آموزش در سازمان با استفاده از روش SWOT (رویکردی تربیت گرایانه)

سجاد شهسواری

دوره 4، شماره 2 ، شهریور 1401، ، صفحه 40-65

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.339896.1112

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل عوامل مؤثر بر مدیریت آموزش در سازمان‌های آموزشی با تاکید بر رویکرد تربیت گرایانه انجام شد. روش تحقیق حاضر توصیفی در قالب روش سوات (SWOT) بود. جامعه آماری این پژوهش، کلیه مقالات و تحقیقات نزدیک به این موضوع با تاکید بر منابع محتوایی 5 سال اخیر بوده است که توسط بانک‌های اطلاعاتی نمایه شده است. ابزار مورد استفاده، ...  بیشتر

ارائه مدل ساختاری از عملکرد شغلی بر اساس مهارتهای ارتباطی با میانجی گری درگیری شغلی در معلمان مدارس ابتدایی

معصومه داداشی؛ سمیرا پالی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 42-66

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.345442.1123

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف آزمون مدل علّی عملکرد شغلی بر اساس مهارتهای ارتباطی با میانجی گری درگیری شغلی در معلمان انجام شد. بر این اساس روش تحقیق توصیفی بوده که به روش پیمایشی اجرا شد. جامعه آماری معلمان مدارس ابتدایی شهر لاهیجان در سال تحصیلی 1401-1400 به تعداد 295 نفر بودند. تعداد 167 نفر بر اساس فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری ...  بیشتر

ارائه مدل شایستگی کارکنان دانشگاه پیام نور با روش‌شناختی تئوری داده بنیاد

زهرا خواجه علی جهانتیغی؛ معصومه عبدالهی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 43-68

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.240743.1025

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه مدل شایستگی کارکنان دانشگاه پیام نور با روش‌شناختی تئوری داده بنیاد بود. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع داده کیفی و از نوع داده بنیاد بود. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان و خبرگان دانشگاه پیام نور بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و اصل اشباع 25 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شد. در این پژوهش به‌منظور ...  بیشتر

مقایسه‌ی احساس تعلق به مدرسه، سرزندگی تحصیلی و هیجانات تحصیلی در بین دانش آموزان پایه اول ابتدایی در دوران قبل و شیوع کرونا

صادق کاظمی؛ سمانه سلیمی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 43-61

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.370716.1140

چکیده
  این مطالعه با هدف مقایسه‌ی احساس تعلق به مدرسه، سرزندگی تحصیلی و هیجانات تحصیلی در دانش آموزان اول ابتدایی منطقه 2 شهر تهران صورت گرفت. روش تحقیق از نوع علّی مقایسه‌ای بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان اول ابتدایی منطقه 2 شهر تهران به تعداد 475 نفر بود. نمونه آماری مورد مطالعه 212 نفر از دانش آموزان شامل 212 (106 دانش آموز اول ابتدایی در دوران ...  بیشتر

رابطه رویکردهای مطالعه و هویت تحصیلی باخودپنداره دانش آموزان دوره دوم متوسطه

اسماعیل کاظم پور؛ ام البنین رمجی؛ زهرا سلیم زاده کاکرودی

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 48-66

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.351169.1128

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف رابطه رویکردهای مطالعه و هویت تحصیلی باخودپنداره دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کلاچای انجام شد. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر کلاچای به تعداد 981 نفر بود که تعداد 274 نفر به روش تصادفی خوشه‌ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از روش ...  بیشتر

مدیریت
واکاوی و رتبه بندی توانایی، جهت شفافیت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد در نظام آموزش سلامت کشور

فریده نوری؛ عباسعلی حق پرست؛ رضا ستوده؛ حبیب پیری

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 48-70

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.390889.1180

چکیده
  هدف پژوهش حاضر واکاوی و رتبه بندی توانایی، جهت شفافیت بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در نظام آموزش سلامت کشور می‌باشد. با توجه به موضوع تحقیق، نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه می باشدکه پس از تحلیل دلفی و اجماع نظر خبرگان به پرسشنامه‌ای محقق ساخته با توجه به نظرات خبرگان دست پیدا ...  بیشتر

نقش میانجی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در تأثیر فعالیت‌های توسعه منابع انسانی بر نوآوری کارکنان (مورد کارکنان دانشگاه شهید باهنرکرمان)

زهرا پوررشیدی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 49-76

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.296856.1063

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، سنجش تأثیر فعالیت‌های توسعه منابع انسانی بر نوآوری کارکنان با نقش میانجی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در بین کارکنان دانشگاه شهید باهنرکرمان بوده است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی و از حیث هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را روسا، معاونین، مدیران اداری به تعداد 50 نفر و کارکنان شهید باهنرکرمان به تعداد ...  بیشتر

مدیریت آموزشی
نقش انواع رفتارهای رهبری مدیران مدارس در یادگیری تیمی معلمان

جمال عبدالملکی؛ محمد غفاری مجلج؛ معصومه محبوبی ابراهیمی؛ فائزه اسدی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 52-74

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.405790.1214

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش انواع رفتارهای رهبری مدیران مدارس در یادگیری تیمی معلمان بود. جامعه پژوهش کلیه معلمان دوره ابتدایی شهرستان قروه به تعداد 548 نفر بودند که از این جامعه با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و بر مبنای جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 225 نفر انتخاب شد. روش پژوهش همبستگی و از طریق مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. جهت گردآوری ...  بیشتر

نقش میانجی بی تفاوتی سازمانی در رابطه میان فلات زدگی شغلی با سلامت اداری کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهر تبریز

جواد مهربان

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 55-82

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.279133.1054

چکیده
  منابع انسانی وفادار و سازگار با اهداف و ارزش‌های سازمانی که فراتر از وظایف مقرر در شرح شغل خود فعالیت کند، عامل مهمی در اثربخشی سازمانی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان فلات زدگی شغلی با سلامت اداری کارکنان با نقش میانجی بی‌تفاوتی سازمانی انجام شد. روش تحقیق توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری همه کارکنان ادارات آموزش‌وپرورش ...  بیشتر

شناسایی و تحلیل عوامل موثر برپیامدهای انتخاب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان

عظیمه متکلم

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 55-88

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.300011.1064

چکیده
  هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر پیامدهای انتخاب دانشجو در دانشگاه فرهنگیان است که به روش آمیخته انجام شده است. در این پژوهش در بخش کیفی از تکنیک دلفی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاه فرهنگیان در پردیس‌های واقع در سه استان آذربایجان غربی، شرقی و اردبیل به تعداد 550 نفر است؛ که در مرحله کیفی 27 نفر از ...  بیشتر

رابطه بین سبک‌های یادگیری با مهارت‌های زبان‌آموزی دانش‎آموزان دوره متوسطه

جواد سلیمانپور

دوره 1، شماره 1 ، آذر 1398، ، صفحه 45-62

https://doi.org/10.22034/jmep.2019.100583

چکیده
  توجه به سبک‌های یادگیری و مؤلفه‌های تعیین‌کننده آن برای دانش‌آموزان از ضروریات تعلیم و تربیت در دنیای امروز است. پژوهش حاضر درصدد بررسی رابطهٔ بین سبک‌های یادگیری (با توجه به مؤلفه‌های اصلی آن) با مهارت‌های زبان‌آموزی (زبان انگلیسی) است. بدین منظور جامعه آماری پژوهش، دبیرستان‌های شهرستان چالوس به تعداد 1260 نفر است که به روش نمونه‌گیری ...  بیشتر