مقاله پژوهشی (کمی )
تاثیر منابع انسانی و مالی بر فرایند برنامه ریزی عملیاتی در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد

رضا بشارتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.340158.1115

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عامل "منابع انسانی و مالی" بر فرایند برنامه ریزی عملیاتی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است. در این پژوهش کاربردی که برای انجام آن از روش‌های مروری، تطبیقی و کمی استفاده شد، تعداد ۱۷۶ نفر از صاحب نظران برنامه ریزی شرکت کردند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه پژوهشگر ساخته استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (آمیخته)
ارزیابی کیفیت خدمات خوابگاهی با ترکیب مدل‌های سروکوال و IPA (مطالعه موردی: دانشگاه اردکان)

میترا موبد؛ علی نادی زاده اردکانی؛ پریسا شاکر اردکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.340094.1114

چکیده
  نظام آموزشی زمانی از عهده وظایف خود بر می‌آید که علاوه بر کمیت، از نظر کیفیت نیز در وضع مطلوبی باشد. از طرفی، با توجه به رقابت ملی و جهانی دانشگاه‌‏ها و رشد کمی آنها در سال‏های گذشته، این مؤسسات برای باقی ماندن در فضای رقابت و تبدیل شدن به اولویت انتخاب دانشجویان و جامعه، ناچار به افزایش کیفیت خدمات خود هستند. یکی از خدمات مهم دانشگاه‌‏ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
اثر سکته سازمانی بر بدگمانی سازمانی معلمان با میانجی‌گری شایعه سازمانی

مینا ایرندگانی؛ ناصر ناستی زایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.349972.1126

چکیده
  هدف پژوهش بررسی اثر سکته سازمانی بر بدگمانی سازمانی معلمان با میانجی‌گری شایعه سازمانی بود. روش پژوهش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان ابتدایی شهر کنارک (استان سیستان و بلوچستان) در سال تحصیلی 1401-1400 بودند (476N=). به شیوه نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای (بر حسب جنسیت) تعداد 213 معلم از طریق پرسشنامه‌های سکته سازمانی (فرجوند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
ارائه مدل ساختاری از عملکرد شغلی بر اساس مهارتهای ارتباطی با میانجی گری درگیری شغلی در معلمان مدارس ابتدایی

معصومه داداشی؛ سمیرا پالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.345442.1123

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف آزمون مدل علّی عملکرد شغلی بر اساس مهارتهای ارتباطی با میانجی گری درگیری شغلی در معلمان انجام شد. بر این اساس روش تحقیق توصیفی بوده که به روش پیمایشی اجرا شد.جامعه آماری معلمان مدارس ابتدایی شهر لاهیجان در سال تحصیلی 1401-1400 به تعداد 295 نفر بودند.تعداد 167 نفر بر اساس فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی (کمی )
نقش میانجی جهت گیری هدف و هویت تحصیلی در رابطه میان خوش بینی تحصیلی با درگیری تحصیلی دانش آموزان

سیما لطفی؛ هایده عاشوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.345433.1122

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر تعیین رابطه خوش بینی تحصیلی و درگیری تحصیلی با نقش میانجی جهت گیری هدف و هویت تحصیلی دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه شهرستان عباس آباد بود. این پژوهش از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی و از نظر روش تحقیق، همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری بود.جامعه آماری دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه شهرستان عباس آباد در سال ...  بیشتر