دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی (کمی )

1. بررسی تاثیر تجهیزات تکنولوژی های آموزشی و وسایل کمک آموزشی در میزان ارتقاء پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه ششم شهرستان رودسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

10.22034/jmep.2021.243998.1031

سمیرا پالی؛ صغری تفضلی


3. تأثیر آموزش‌های پژوهش محور بر خودراهبری دانش‌آموزان دختر پایه نهم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 خرداد 1400

10.22034/jmep.2021.276076.1049

نیره السادات حسینی


4. بررسی مقایسه ای مدیریت کوانتومی، بهره‌وری منابع انسانی و همدلی سازمانی در آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشگاه-های لرستان و علوم پزشکی لرستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1400

10.22034/jmep.2021.283659.1057

مریم نظرزاده؛ ایرج نیک پی؛ عباس معدن دار آرانی