بررسی اثرات فرهنگ‌سازمانی بر ابعاد سازمان یادگیرنده (موردمطالعه: دانشگاه‌های آزاد استان گیلان)

طالب اقبالی برمچی

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1399، ، صفحه 77-95

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.243532.1029

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات فرهنگ‌سازمانی بر ابعاد سازمان یادگیرنده کارکنان و مدیران دانشگاه‌های آزاد استان گیلان انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی – پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان و مدیران دانشگاه‌های آزاد استان گیلان بودند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و نمونه‌ای به حجم 270 نفر با ...  بیشتر