ارائه مدل ساختاری از تحلیل رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با انگیزه پیشرفت با تأکید بر نقش میانجی سازگاری تحصیلی دانش آموزان

لیلا طالبی خانسری

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 151-173

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.302567.1065

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، ارائه مدل ساختاری از تحلیل رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با انگیزه پیشرفت با تأکید بر نقش میانجی سازگاری تحصیلی دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه اول قزوین بوده است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را دانش‌آموزان مدارس دخترانه دوره متوسطه قزوین به تعداد 2613 نفر تشکیل می‌دهند. حجم نمونه ...  بیشتر