نقش میانجی اهداف اجتماعی در رابطه میان آسیب‌پذیری روانی با مسئولیت‌پذیری دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه

سارا حسینی؛ محمد میرزایی خالص

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 129-150

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.265558.1058

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، تعیین نقش میانجی اهداف اجتماعی در رابطه میان آسیب‌پذیری روانی با مسئولیت‌پذیری دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهر سنگر بوده است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را دانش‌آموزان دختر دوره اول متوسطه به تعداد 730 نفر تشکیل می‌دهند. حجم نمونه تحقیق با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای 252 ...  بیشتر