1. تأثیر هوش هیجانی و مهارت‎های ارتباطی بر شیوه‌های مدیریت تعارض در بین مدیران آموزشی مدارس

ناصر محمدی احمدآبادی؛ طاهره فلاح زاده

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 55-81

http://dx.doi.org/10.22034/jmep.2021.268890.1048

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش هیجانی و مهارت‎های ارتباطی مدیران آموزشی مدارس دولتی شهر اردکان در سه مقطع دبستان، متوسطه اول و متوسطه دوم بر شیوه‌های مدیریت تعارض در سال تحصیلی 1398- 1399 با روش توصیفی انجام شده است. به این منظور همة ۹۸ نفر از مدیران جامعة مذکور به عنوان گروه نمونه انتخاب و پس از طی مراحل اداری و جلسه توجیهی اولیه به ...  بیشتر