مدیریت آموزشی
ارائه الگوی آموزش با رویکرد مدیریت دانش در بانک ها و نهادهای مالی

فاطمه حمیدی؛ نجلا حریری؛ فهیمه با ب الحوائجی؛ حسین عباسیان

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.400584.1206

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق ارائه الگوی آموزش با رویکرد مدیریت دانش در بانک ملی ایران است. از این رو، یک پژوهش کاربردی – توسعه‌ای میباشد روش تحقیق کمی از نوع پیمایشی- تحلیلی است جامعه آماری 1156 نفر شامل کارشناسان و مدیران میانی بخش ستاد بانک ملی ایران در استان تهران بودند برای محاسبه حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که 288 نفر تعیین ...  بیشتر

نقش میانجی بهسازی منابع انسانی در رابطه بین مدیریت دانش بر عملکرد شغلی معلمان

لیلا جلالی؛ مهتاب جعفری

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1401، ، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.351391.1129

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی نقش میانجی بهسازی منابع انسانی در رابطه بین مدیریت دانش بر عملکرد شغلی معلمان متوسطه دوم شهر کرج می‌باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش پژوهش، از دسته پژوهش‌های همبستگی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش معلمان متوسطه دوم شهر کرج به تعداد 7690 نفر می‌باشد. با استفاده از فرمول تاباکینگ 200 نفر ...  بیشتر

بررسی رابطه سواد دیجیتال و مدیریت دانش با توانمندسازی معلمان شهردهدشت

نجف اصغرنژاد؛ سالار حق دوست

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 19-36

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.316075.1083

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه بین سواد دیجیتال و مدیریت دانش با توانمندسازی معلمان شهر دهدشت بود. تحقیق از نظر ماهیت، توصیفی (غیرآزمایشی) از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل همه معلمان شهرستان کهگیلویه به تعداد 2200 در سال 1398 بود. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان (1970) انجام شد و تعداد 327 نفر از معلمان مقطع متوسطه اول شهر ...  بیشتر

نقش میانجی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در تأثیر فعالیت‌های توسعه منابع انسانی بر نوآوری کارکنان (مورد کارکنان دانشگاه شهید باهنرکرمان)

زهرا پوررشیدی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 49-76

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.296856.1063

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، سنجش تأثیر فعالیت‌های توسعه منابع انسانی بر نوآوری کارکنان با نقش میانجی مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در بین کارکنان دانشگاه شهید باهنرکرمان بوده است. روش تحقیق به لحاظ ماهیت، توصیفی-همبستگی و از حیث هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق را روسا، معاونین، مدیران اداری به تعداد 50 نفر و کارکنان شهید باهنرکرمان به تعداد ...  بیشتر