رابطه میان هوش هیجانی و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مقطع پیش‌دانشگاهی با استفاده از نقش میانجی سلامت روانی

خدیجه حسینی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 77-98

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.294708.1060

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش میانجی سلامت روانی در رابطه میان هوش هیجانی و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مقطع پیش‌دانشگاهی گچساران انجام شد. روش پژوهش توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه دانش آموزان مقطع پیش‌دانشگاهی گچساران به تعداد 958 نفر بودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 274 نفر تعیین شد که بر اساس روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

تأثیر هوش هیجانی و مهارت‎های ارتباطی بر شیوه‌های مدیریت تعارض در بین مدیران آموزشی مدارس

ناصر محمدی احمدآبادی؛ طاهره فلاح زاده

دوره 2، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 55-81

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.268890.1048

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش هیجانی و مهارت‎های ارتباطی مدیران آموزشی مدارس دولتی شهر اردکان در سه مقطع دبستان، متوسطه اول و متوسطه دوم بر شیوه‌های مدیریت تعارض در سال تحصیلی 1398- 1399 با روش توصیفی انجام شده است. به این منظور همة ۹۸ نفر از مدیران جامعة مذکور به عنوان گروه نمونه انتخاب و پس از طی مراحل اداری و جلسه توجیهی اولیه به ...  بیشتر

نقش جو مدرسه و هوش هیجانی در خودکارآمدی کارآفرینانه دانش آموزان دختر هنرستان های شهر مشهد

آزاده امیری

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 15-36

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.227912.1010

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش جو مدرسه و هوش هیجانی در خودکارآمدی کارآفرینانه‌ دانش آموزان دختر هنرستان های شهر مشهد انجام شد و از نوع توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر هنرستان های شهر مشهد در سال 99-1398 بودند که بر اساس جدول مورگان، 335 دانش آموز بعنوان نمونه به روش نمونه‌گیری خوشه ای انتخاب شدند. جمع ...  بیشتر