رابطه میان هوش هیجانی و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مقطع پیش‌دانشگاهی با استفاده از نقش میانجی سلامت روانی

خدیجه حسینی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1400، ، صفحه 77-98

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.294708.1060

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش میانجی سلامت روانی در رابطه میان هوش هیجانی و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مقطع پیش‌دانشگاهی گچساران انجام شد. روش پژوهش توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه دانش آموزان مقطع پیش‌دانشگاهی گچساران به تعداد 958 نفر بودند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 274 نفر تعیین شد که بر اساس روش نمونه‌گیری ...  بیشتر