مدیریت
طراحی الگوی مدیریت بحران برای مدیران دانشگاه فرهنگیان

فریبا عبدی؛ رسول داودی؛ نقی کمالی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1402، ، صفحه 263-279

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.413031.1240

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی مدیریت بحران برای مدیران دانشگاه فرهنگیان می‌باشد. روش تحقیق کیفی و از حیث هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل 16 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران و اعضای هئیت علمی که دارای سابقة فعالیت در مدیریت بحران داشتند       می­باشد که به‌صورت فردی مصاحبه شد و با روش نمونه­گیری ...  بیشتر

تأثیر شبکه‌های اجتماعی در تغییر ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

سعید توکلی؛ محمد هادی منصور لکورج

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1399، ، صفحه 35-48

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.231081.1013

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی تأثیر شبکه‌های اجتماعی در تغییر ویژگی‌های شخصیتی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران غرب بود. بر طبق جدول مورگان 260 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای جمع‌آوری ...  بیشتر

رابطه سواد اطلاعاتی با رشته تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد مرودشت

زهرا خواجه علی جهانتیغی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 55-69

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.226555.1004

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و رشته تحصیلی انجام شد. روش پژوهش توصیفی همبستگی بود و جامعه آماری این مطالعه شامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در چهار حوزه تحصیلی فنی و مهندسی، مدیریت و حسابداری، روان شناسی و علوم تربیتی و آموزش زبان انگلیسی به حجم 6500 نفر بودند. با استفاده از فرمول کوکران 363 دانشجو با ...  بیشتر