اثربخشی حرکت‌درمانی بر خطاهای ادراک دیداری– حرکتی دانش‎آموزان دارای اختلال یادگیری خاص در مدارس شهر تهران

رحمت اله عظیمی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.240282.1024

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی حرکت‌درمانی بر خطاهای دیداری- حرکتی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص در مدارس شهر تهران بود. این پژوهش در قالب یک پژوهش نیمه آزمایشی با گروه گواه و در چهارچوب یک طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون برای دو گروه آزمایشی و گواه اجرا شد. گروه نمونه 30 نفر از دانش آموزان پسر با اختلال یادگیری خاص ساکن شهر تهران بودند ...  بیشتر