مدل‌سازی ساختاری تاثیر مهارت های مدیریتی مدیران بر خشنودی شغلی معلمان

هدی عربی مکی آبادی؛ الهام حیدری

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22034/jmep.2022.327496.1097

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مهارت های مدیریتی مدیران بر خشنودی شغلی معلمان انجام شد. روش این مطالعه از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش معلمان و مدیران دوره ابتدایی شهر شیراز در سال تحصیلی1400-1399به تعداد773 نفر(690نفر معلم و83 نفر مدیر)بودند که از این تعداد،حدود 244 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده ...  بیشتر