تاثیر مسئولیت اجتماعی دبیران ورزش بر بهینه سازی اوقات فراغت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش آموزان

شهاب بهرامی؛ محمد سعید کیانی؛ لیلا نظری؛ لیلا شهبازپور

دوره 3، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 29-54

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.305155.1068

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی دبیران ورزش بر بهینه‌سازی اوقات فراغت و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان انجام شد. روش پژوهش، توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان دختر متوسطه مقطع دوم منطقه هفت شهر تهران به تعداد 2950 نفر بودند. حجم نمونه تحقیق بر اساس جدول کرجسی و مورگان 370 نفر تعیین شد ...  بیشتر