بررسی مقایسه‌ای مدیریت کوانتومی، بهره‌وری منابع انسانی و همدلی سازمانی در آموزش عالی (مطالعه موردی: دانشگاه‌های لرستان و علوم پزشکی لرستان)

مریم نظرزاده؛ ایرج نیک پی؛ عباس معدن دار آرانی

دوره 3، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 109-138

https://doi.org/10.22034/jmep.2021.283659.1057

چکیده
  با توجه به نقش آموزش عالی در تولید علم و دانش، انتظار می‌رود که در به‌کارگیری دانش به‌روز و کارآمد نیز پیشرو باشد. در این راستا، موضوع توجه به روش‌های نوین مدیریتی و موضوع ارتباطات در سازمان‌های نو در جهت افزایش بهره‌وری کارکنان هدف پژوهش حاضر است. در پژوهش حاضر سه مفهوم مدیریتی سازگار با دانشگاه‌های نو، مدیریت کوانتومی، بهره‌وری ...  بیشتر