ارائه مدل شایستگی کارکنان دانشگاه پیام نور با روش‌شناختی تئوری داده بنیاد

زهرا خواجه علی جهانتیغی؛ معصومه عبدالهی

دوره 2، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 43-68

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.240743.1025

چکیده
  هدف این پژوهش ارائه مدل شایستگی کارکنان دانشگاه پیام نور با روش‌شناختی تئوری داده بنیاد بود. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع داده کیفی و از نوع داده بنیاد بود. جامعه آماری پژوهش شامل متخصصان و خبرگان دانشگاه پیام نور بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و اصل اشباع 25 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شد. در این پژوهش به‌منظور ...  بیشتر

رابطه سواد اطلاعاتی با رشته تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد مرودشت

زهرا خواجه علی جهانتیغی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1398، ، صفحه 55-69

https://doi.org/10.22034/jmep.2020.226555.1004

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و رشته تحصیلی انجام شد. روش پژوهش توصیفی همبستگی بود و جامعه آماری این مطالعه شامل دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت در چهار حوزه تحصیلی فنی و مهندسی، مدیریت و حسابداری، روان شناسی و علوم تربیتی و آموزش زبان انگلیسی به حجم 6500 نفر بودند. با استفاده از فرمول کوکران 363 دانشجو با ...  بیشتر