تعیین تأثیر راهبرد کار احساسی معلم و عدالت اخلاقی با نقش میانجی بهزیستی در کار معلمان زن مراکز استعداد های درخشان

خاتون وکیلی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 143-160

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.377314.1154

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی تعیین تأثیر راهبرد کار احساسی معلم و عدالت اخلاقی با نقش میانجی بهزیستی در کار معلمان زن مراکز استعدادهای درخشان می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرای پژوهش, توصیفی- همبستگی؛ و به طور مشخص مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری می‌باشد. جامعه پژوهش معلمان زن مراکز استعدادهای درخشان مراکز بابل و ...  بیشتر