مدیریت آموزشی
تأثیر مهارت‌های مدیریت کوانتومی بر آمادگی به تغییر کارکنان دانشگاه با نقش میانجی چابکی سازمانی

سمیرا علی صوفی؛ سمانه سلیمی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1402، ، صفحه 125-143

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.390174.1176

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مهارت­های مدیریت کوانتومی بر آمادگی به تغییر با نقش میانجی چابکی سازمانی بود که با روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان با تعداد 294 نفر تشکیل دادند که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کرجسی و مورگان (1971) حجم نمونه 200 نفر محاسبه گردید و ...  بیشتر

مقایسه‌ی احساس تعلق به مدرسه، سرزندگی تحصیلی و هیجانات تحصیلی در بین دانش آموزان پایه اول ابتدایی در دوران قبل و شیوع کرونا

صادق کاظمی؛ سمانه سلیمی

دوره 4، شماره 4 ، اسفند 1401، ، صفحه 43-61

https://doi.org/10.22034/jmep.2023.370716.1140

چکیده
  این مطالعه با هدف مقایسه‌ی احساس تعلق به مدرسه، سرزندگی تحصیلی و هیجانات تحصیلی در دانش آموزان اول ابتدایی منطقه 2 شهر تهران صورت گرفت. روش تحقیق از نوع علّی مقایسه‌ای بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان اول ابتدایی منطقه 2 شهر تهران به تعداد 475 نفر بود. نمونه آماری مورد مطالعه 212 نفر از دانش آموزان شامل 212 (106 دانش آموز اول ابتدایی در دوران ...  بیشتر