اثر سکته سازمانی بر بدگمانی سازمانی معلمان با میانجی‌گری شایعه سازمانی

مینا ایرندگانی؛ ناصر ناستی زایی

دوره 5، شماره 1 ، خرداد 1402، ، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.349972.1126

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر سکته سازمانی بر بدگمانی سازمانی معلمان با میانجی‌گری شایعه سازمانی است. روش پژوهش توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل 476 نفر از معلمان ابتدایی شهر کنارک (استان سیستان و بلوچستان) در سال تحصیلی 1401-1400 است که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای (بر حسب جنسیت) تعداد 213 معلم از طریق پرسشنامه‌های سکته سازمانی ...  بیشتر

اثربخشی آموزش مهارت‌های مدیریت کلاس بر جوّ روانی-اجتماعی کلاس و خودکارآمدی معلمان

فرزانه آذربویه؛ ناصر ناستی زایی

دوره 4، شماره 1 ، خرداد 1401، ، صفحه 14-32

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.325680.1092

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های مدیریت کلاس بر جوّ روانی- اجتماعی کلاس و خودکارآمدی معلمان انجام گرفت. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمان جدیدالاستخدام شهر زابل (استان سیستان و بلوچستان) در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل می‌دهد. نمونه آماری شامل 30 نفر معلم می‌باشد ...  بیشتر

تأثیر جو مسموم سازمانی بر مدیریت تصویرپردازی معلمان با نقش میانجی‌اهمال کاری

حسینعلی میر؛ ناصر ناستی زایی

دوره 3، شماره 4 ، اسفند 1400، ، صفحه 37-58

https://doi.org/10.22034/jmep.2022.325776.1094

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر جو مسموم سازمانی بر مدیریت تصویرپردازی معلمان با نقش میانجی اهمال کاری انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی– همبستگی بود. 223 نفر از معلمان شهر هامون (واقع در استان سیستان و بلوچستان) در سال تحصیلی 1401-1400 به شیوه نمونه‌گیری تصادفی– طبقه‌ای (بر حسب جنسیت) از طریق پرسشنامه‌های جو مسموم سازمانی، مدیریت تصویرپردازی ...  بیشتر